Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 29 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met zaaknummer 200.117.445/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

P.C.E. PARDOEL B.V.,

gevestigd te Benschop,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. J.C. Dorrepaal, kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AANNEMERSBEDRIJF PARDOEL B.V.,

gevestigd te Benschop,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

 1. Antonius Johannes PARDOEL,

  wonende te Benschop,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  A.J. PARDOEL B.V.,

  gevestigd te Benschop,

 3. Antonius Hendrikus PARDOEL,

  wonende te Benschop,

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  A.H. PARDOEL B.V.,

  gevestigd te Benschop,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. C. van Meines, kantoorhoudende te Woerden.

 5. Het verloop van het geding

  1.1 Partijen worden hierna als volgt aangeduid:

  verzoekster als PCE Pardoel BV;

  verweerster als Aannemersbedrijf Pardoel;

  de verschenen belanghebbenden als Ton sr., AJ Pardoel BV, Ton jr. en AH Pardoel BV en gezamenlijk ook als Ton c.s.

  1.2 Bij verzoekschrift met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 27 november 2012 heeft PCE Pardoel BV de Ondernemingskamer verzocht – kort gezegd – bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken bij Aannemersbedrijf Pardoel.

  1.3 Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 2 januari 2013, hebben Ton c.s. de Ondernemingskamer verzocht het verzoek van PCE Pardoel BV af te wijzen.

  1.4 Bij brief van 9 januari 2013 heeft de curator in het faillissement van Aannemersbedrijf Pardoel, mr. R. Reumkes, de Ondernemingskamer bericht dat Aannemersbedrijf Pardoel over onvoldoende actief beschikt om de kosten van een eventueel te bevelen onderzoek te betalen.

  1.5 Het verzoek van PCE Pardoel BV is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 10 januari 2013. Bij die gelegenheid hebben mr. Dorrepaal en mr. Van Meines de standpunten van PCE Pardoel BV respectievelijk Ton c.s. toegelicht. Partijen hebben op vragen van de Ondernemingskamer nadere inlichtingen verschaft. PCE Pardoel BV heeft ter mondelinge behandeling toegezegd dat zij bereid is de kosten van een eventueel onderzoek te betalen.

 6. De feiten

  De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten.

  2.1 Aannemersbedrijf Pardoel is opgericht op 3 maart 1993. Zij drijft, althans dreef tot haar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT