Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 21 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.114.026/01 OK van

de rechtspersoon naar Frans recht

BIOALLIANCE PHARMA S.A.,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. L.S. Kerkman, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPEBIO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. O.L.M. Heuts, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPEPHARM HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. O.L.M. Heuts, kantoorhoudende te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1 Hierna zullen verzoekster BioAlliance, verweerster SpeBio en belanghebbende SpePharm worden genoemd.

1.2 BioAlliance heeft bij op 28 september 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemings¬kamer verzocht, zakelijk weergegeven, bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad,

1. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van SpeBio vanaf 31 mei 2007;

2. bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding

a) SpePharm te ontslaan althans te schorsen als bestuurder van SpeBio;

b) een bestuurder van SpeBio te benoemen;

c) althans zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer in het belang van SpeBio geraden acht;

3. SpeBio te veroordelen in de kosten van het geding.

1.3 SpeBio en SpePharm hebben bij op 8 november 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, tevens voorwaardelijk zelfstandig verzoekschrift, met producties de Ondernemingskamer verzocht, zakelijk weergegeven,

1. het verzoek van BioAlliance af te wijzen;

2. indien en voor zover het verzoek van BioAlliance wordt toegewezen, een onderzoek te bevelen naar de gedragingen van BioAlliance als aandeelhouder van SpeBio in de periode van 7 maart 2007 tot en met september 2009;

3. BioAlliance te veroordelen in de kosten van het geding.

1.4 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 22 november 2012, alwaar de advocaten de standpunten van de door hen gerepresenteerde partijen nader hebben toegelicht aan de hand van - aan de Ondernemingskamer en telkens de wederpartij overgelegde - pleitnotities.

2. De feiten

2.1 BioAlliance houdt zich - mede door tussenkomst van dochtervennootschappen en in samenwerking met partners - bezig met het ontwikkelen, produceren en in de handel brengen van geneesmiddelen. Zij heeft alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Loramyc®, een geneesmiddel ter bestrijding van candida-infecties in mond en keel bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem, en is als enige gerechtigd dit geneesmiddel op de markt te brengen. BioAlliance is genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext S.A. in Parijs.

2.2 SpePharm is opgericht in 2006 en legt zich toe op het op de markt brengen en commercialiseren van geneesmiddelen. Zij is de houdstervennootschap van een groep van rechtspersonen. Haar bestuur wordt gevormd door J.-F.M.G. Labbé (hierna Labbé te noemen) en J.G.B. Vos.

2.3 Bij Governing Agreement regarding Loramyc® Licence, distribution and marketing rights in Europe van 7 maart 2007 (hierna Governing Agreement te noemen), zijn BioAlliance en SpePharm overeengekomen een joint venture vennootschap op te richten met als doel, kort gezegd, het op de markt brengen van Loramyc® in de lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Frankrijk, Cyprus en Malta. Op die overeenkomst is Frans recht van toepassing en eruit voortvloeiende geschillen dienen te worden beslecht volgens de Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.

2.4 BioAlliance heeft SpeBio op 31 mei 2007 opgericht als de hiervoor bedoelde joint venture vennootschap. Sedert haar oprichting is SpePharm de enige bestuurder van SpeBio. Voor de eerste maal zijn tot lid van de raad van commissarissen benoemd A.-M.D. Constantini, G. Ph. Avenard (van de zijde van BioAlliance), Labbé en W.C.A.I. van Bree (van de zijde van SpePharm). Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam wordt de raad van commissarissen thans gevormd door Labbé en Van Bree voornoemd en (sinds 27 mei 2010) A. Michel en N.F. Fellmann.

2.5 Het bij oprichting geplaatste kapitaal van SpeBio bedroeg € 20.000. Alle aandelen werden uitgegeven aan en volgestort door BioAlliance.

2.6 Na de oprichting van SpeBio hebben op eveneens 31 mei 2007 SpePharm en SpeBio een Share Premium Contribution Agreement (hierna Contribution Agreement te noemen) gesloten, ingevolge welke overeenkomst nieuwe aandelen zijn uitgegeven aan SpePharm. Dientengevolge houden BioAlliance en SpePharm ieder 50% van de aandelen in SpeBio. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.7 Op basis van de Contribution Agreement heeft SpePharm het nominale bedrag ad € 20.000 plus agio ten bedrage van € 3 miljoen gestort bij de uitgifte van aandelen aan haar. Voorts heeft zij in januari en maart 2008 bij wijze van agio nog € 4,5 miljoen (derhalve in totaal aan agio € 7,5 miljoen) op die aandelen gestort. Deze stortingen werden, bij vooruitbetaling, gedaan om SpeBio in staat te stellen uit het aldus gecreëerde eigen vermogen aan BioAlliance de overeengekomen betalingen voor het gebruik van dier rechten op intellectuele eigendom en de licenties te voldoen, een en ander zoals was voorzien in de Governing Agreement. SpeBio heeft het bedrag van € 7,5 miljoen ook daadwerkelijk aan BioAlliance betaald.

2.8 In het kader van de oprichting van SpeBio hebben BioAlliance, SpePharm en SpeBio voorts op 31 mei 2007 een Shareholders' Agreement gesloten, waarin de rechten en plichten van deze partijen ten opzichte van elkaar zijn neergelegd. Deze overeenkomst houdt, voor zover van belang, in:

“17. Duration and Termination of this Agreement.

17.1 This Agreement has been made for an indefinite period of time and may not be terminated either in whole or in part by notice of a Shareholder, except by mutual agreement or in any of the events described in clause 17.2.

17.2 A Shareholder shall be entitled to terminate this agreement by written notice vis-à-vis the other Shareholder in the event of the occurrence of the following events in respect of such other Shareholder:

(A) Such Shareholder commits any material breach of any of the provisions of this Agreement and, in case of a breach capable of remedy, it fails to remedy the same within one month of the receipt of a written notice, giving particulars of the breach and requiring it to be remedied;

(...)

21. Governing law and jurisdiction

21.1 This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with Dutch law.

21.2 Any dispute or difference arising in connection with this Agreement which cannot be amicably settled between the Shareholders, shall be finally settled under the rules of arbitration of the Netherlands Arbitration Institute. (…)”

2.9 BioAlliance en SpeBio hebben op eveneens 31 mei 2007 een Patent and Trade Mark Licence and Marketing Authorisation Agreement (hierna aan te duiden met Licence Agreement) gesloten. Ingevolge deze overeenkomst komt SpeBio het recht op de marketing en de verkoop van Loramyc® en op het gebruik van de marketingautorisaties en benodigde technische informatie toe. Op deze overeenkomst is Frans recht van toepassing.

2.10 Op diezelfde datum hebben BioAlliance en SpeBio een Exclusive Supply Agreement (hierna Supply Agreement te noemen) gesloten, krachtens welke BioAlliance de leveringen van Loramyc® aan SpeBio zal gaan verrichten. Op deze overeenkomst is eveneens Frans recht van toepassing.

2.11 Verder hebben SpeBio en BioAlliance en SpeBio en SpePharm op 31 mei 2007 de BioAlliance Services Agreement onderscheidenlijk de SpePharm Services Agreement (hierna beide Services Agreement te noemen) gesloten, waarin is neergelegd welke diensten BioAlliance onderscheidenlijk SpePharm ten behoeve van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT