Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 18 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

1OTEC is OTEC is

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.120.590/01 OK van

CORNELIS PRAAMSTRA,

wonende te Wirdum,

VERZOEKER,

advocaat: mr. O.J. Praamstra, kantoorhoudende te Zoetermeer,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE ORTHOPEDISCHE SCHOENMAKERIJ B.V.,

gevestigd te Varsseveld,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. Y.K. van Dijk, kantoorhoudende te Heerenveen,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L. VAN BEKKUM HOLDING B.V.,

gevestigd te Varsseveld,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. R.H.P. van de Venne, kantoorhoudende te Zutphen.

 1. Het verloop van het geding

  1.1 In het vervolg zal verzoeker worden aangeduid als Praamstra, verweerster als DOS en belanghebbende als Van Bekkum Holding.

  1.2 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van 1 juni 2012, 5 juni 2012, 23 oktober 2012, 27 november 2012, 5 december 2012 en 13 december 2012 in de zaak met nummer 200.104.416.

  1.3 Bij de beschikking van 1 juni 2012 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van DOS over de periode vanaf 1 januari 2011, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Voorts heeft de Ondernemingskamer bij die beschikking, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen vooralsnog voor de duur van het geding, Praamstra en Van Bekkum Holding geschorst als bestuurders van DOS, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van DOS, en in die beschikking omschreven aantallen door Praamstra respectievelijk Van Bekkum Holding gehouden aandelen in DOS ten titel van beheer overgedragen aan de hiervoor bedoelde bestuurder.

  1.4 Bij de beschikking van 5 juni 2012 heeft de Ondernemingskamer mr. G.W. Breuker te Groningen aangewezen als onderzoeker en J. Korringa te Zuidlaren aangewezen als bestuurder en beheerder van aandelen, een en ander als bedoeld in 1.3 hiervoor.

  1.5 Bij de beschikking van 27 november 2012 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het op die dag ter griffie neergelegde verslag met de bijlagen van het in 1.3 bedoelde onderzoek ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

  1.6 Bij verzoekschrift met producties - ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 24 januari 2013 - heeft Praamstra de Ondernemingskamer verzocht om bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT