Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 26 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.121.151/01 OK van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARTH HOLDING B.V.,

gevestigd te Enschede,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. E.B.M. Brons-Stikkelbroeck, kantoorhoudende te Zeist,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HALA NEDERLANDSCHE LAMPENFABRIEK B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. H.W. Prillevitz, kantoorhoudende te Bussum,

e n t e g e n

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  BOB NIJK BEHEER B.V.,

  gevestigd te Huizen,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  PETER KOS BEHEER B.V.,

  gevestigd te Huizen,

 3. Bob NIJK,

  wonende te Huizen,

 4. Peter KOS

  wonende te Huizen,

  BELANGHEBBENDEN,

  verschenen in persoon.

 5. Het verloop van het geding

  1.1 Partijen zullen hierna onderscheidenlijk Arth Holding en Hala worden genoemd. Belanghebbenden worden aangeduid als Nijk BV, Kos BV, Nijk en Kos.

  1.2 Bij verzoekschrift met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 4 februari 2013, heeft Arth Holding verzocht – zakelijk weergegeven – bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Hala vanaf 1 november 2010 tot 31 december 2012 en, bij wijze van onmiddellijke voorziening, voor de duur van het geding, een onafhankelijk bestuurder te benoemen, een en ander met veroordeling van Hala in de kosten van het geding.

  1.3 Hala heeft bij op 7 maart 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties, de Ondernemingskamer verzocht Arth Holding in haar verzoeken niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze verzoeken af te wijzen.

  1.4 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 21 maart 2013. De advocaten hebben de standpunten van partijen toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde – pleitaantekeningen. Hala heeft nadere, op voorhand aan de overige partijen en de Ondernemingskamer toegezonden, producties in het geding gebracht. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord.

 6. De feiten

  De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten:

  2.1 Hala is opgericht op 12 januari 1982 en houdt zich bezig met de fabricage van en handel in lampen en andere verlichtingsartikelen. In haar statuten is onder meer het volgende vermeld:

  “Artikel 13.

 7. De directie is belast met het besturen van de vennootschap.

  (…)

 8. De directie heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor bestuursbesluiten, welke strekken tot:

  a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot geven van onroerende zaken;

  (…)

  d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; ”

  2.2 Sedert 5 november 2010 houden VentureNed Participatie B.V. (hierna: VentureNed), Nijk BV en Kos BV respectievelijk 10%, 45% en 45% van de aandelen in Hala. Per diezelfde datum is Nijk BV benoemd als bestuurder van Hala. Bestuurder van Nijk BV is Nijk.

  2.3 In mei 2011 zijn gesprekken gevoerd tussen Hala en Dijkstra Lampenfabriek B.V. (hierna: Dijkstra BV) over een mogelijke samenwerking tussen beide bedrijven.

  2.4 Medio 2011 zijn Hala en K.D. Buijtendorp in overleg getreden over samenwerking tussen Hala en Arth Holding. Nijk en Buijtendorp waren toen al bekenden van elkaar. Bestuurder van Arth Holding zijn Buijtendorp en haar echtgenoot P.A. van Doesburg.

  2.5 Op 30 juni 2011 zijn Nijk, Buijtendorp en Van Doesburg het eens geworden over een investering van € 150.000 in Hala door Arth Holding, waartegenover Arth Holding 31% van de aandelen in Hala zou verkrijgen. Een gedeelte van de investering door Arth Holding zou bestaan uit de inbreng van de activa van – de inmiddels gefailleerde – Dijkstra BV.

  2.6 Met ingang van 4 juli 2011 is Buijtendorp via Arth Holding managementdiensten voor Hala gaan verrichten. Vanaf januari 2012 ontving Arth Holding voor deze werkzaamheden maandelijks een vergoeding van € 1.500.

  2.7 Naar aanleiding van een artikel over Hala in Het Financieele Dagblad van 22 juli 2011 heeft Buijtendorp diezelfde dag aan Nijk laten weten het door haar als ‘egotripperij’ betitelde optreden van hem in die publicatie in de toekomst niet te zullen accepteren.

  2.8 In een e-mail van 4 oktober 2011 aan Van Doesburg, met kopie aan Nijk, schrijft Buijtendorp:

  “Het heeft hier de voorkeur om de inbreng van Dijkstra Lampen te laten geschieden tegen uitgifte van 10% aandelen. De storting van 100K kan dan gebeuren tegen 21% op een later tijdstip.”

  2.9 In een e-mail van 23 oktober 2011 aan Nijk en Kos schrijft Buijtendorp onder meer:

  “Een investering van 100K voor Hala zit er niet in voor het einde van dit jaar en een nieuwe termijn kan en wil Paul [Ondernemingskamer: Van Doesburg] niet geven. Dit betekent dat wij (…) andere wegen moeten zoeken (…).

  1) Jullie kopen zelf Dijkstra van ons en ik stap uit of ga minder werken

  2) Dijkstra wordt ingebracht voor 10-15% van de aandelen en ik ga minder werken.

  3) een andere investeerder zoeken die alles overneemt incl. Dijkstra en ik stap uit”

  2.10 Op 16 december 2011 heeft Hala 69 aandelen uitgegeven aan Arth Holding tegen levering door Arth Holding aan Hala van de activa die Arth Holding van Dijkstra BV heeft overgenomen, waarbij deze activa zijn gewaardeerd op € 50.000. Na uitgifte van deze 69 aandelen bestaat het geplaatste aandelenkapitaal van Hala in totaal uit 690 aandelen van nominaal€ 45,38 per aandeel.

  2.11 In februari 2012 is tussen ABN AMRO en Hala overeenstemming bereikt over wijziging van de bestaande kredietovereenkomst. De gewijzigde kredietovereenkomst heeft betrekking op een totale faciliteit van € 387.500, waarvan € 350.000 aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT