Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 19 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

ARREST in de zaak met nummer 200.100.680/01 OK van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMS ACQUISITION B.V.,

gevestigd te Utrecht,

EISERES,

advocaat: mr. M. van Hooijdonk,

t e g e n

 1. de vennootschap naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland

  HEIDELBERGER BETEILIGUNGSHOLDING A.G.,

  gevestigd te Heidelberg (Bondsrepubliek Duitsland),

  GEDAAGDE,

  advocaat: mr. M.C.J. de Schepper,

 2. DE OVERIGE, NIET BIJ NAAM BEKENDE, HOUDERS VAN AANDELEN AAN TOONDER IN HET GEPLAATSTE KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP TELEPLAN INTERNATIONAL N.V., GEVESTIGD TE AMSTERDAM,

  zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

  GEDAAGDEN,

  niet verschenen.

 3. Het verloop van het geding

  1.1 Eiseres (hierna AMS te noemen) heeft bij exploot van 21 december 2011 de gezamenlijke, niet bij naam bekende houders van aandelen aan toonder in Teleplan International N.V. (hierna Teleplan te noemen) gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van de Ondernemingskamer van 24 januari 2012 teneinde te horen eisen dat de Ondernemingskamer bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad,

  1) gedaagden, alsmede degenen aan wie de aandelen zullen toebehoren, te veroordelen het onbezwaarde recht op de aandelen in Teleplan waarvan zij houder zijn, aan AMS over te dragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:92a BW;

  2) de prijs van de over te dragen aandelen vast te stellen op € 1,89;

  3) te bepalen dat, zolang en voor zover de prijs niet is betaald, deze wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf de datum van het arrest tot aan de datum van de overdracht of de dag van de consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:92a lid 8 BW;

  4) te bepalen dat uitkeringen die in het hiervoor onder 3) bedoelde tijdvak op de aandelen betaalbaar worden gesteld, strekken tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling;

  5) AMS te veroordelen de vastgestelde prijs, met rente als voormeld, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren of zullen toebehoren, tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen; en

  6) gedaagden, voor zover zij verweer voeren, te veroordelen in de kosten van geding.

  1.2 Op de eerstdienende dag is tegen gedaagden verstek verleend en heeft AMS gevorderd overeenkomstig de dagvaarding, producties overgelegd en arrest gevraagd.

  1.3 Gedaagde sub 1 (hierna Heidelberger te noemen) heeft op 29 mei 2012 het tegen haar verleende verstek gezuiverd. Zij heeft vervolgens bij conclusie van antwoord verweer gevoerd, producties overgelegd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat de Ondernemingskamer – zakelijk weergegeven –

  (i) primair de prijs van de over te dragen aandelen vaststelt op € 4,674 per aandeel;

  (ii) subsidiair één of meer deskundige(n) benoemt om te berichten of de waarde van de over te dragen aandelen hoger ligt dan € 1,89 per aandeel;

  primair en subsidiair

  (iii) AMS veroordeelt om de vastgestelde prijs, met wettelijke rente vanaf de datum van het arrest tot aan de datum van de overdracht, te betalen aan degenen aan wie de aandelen toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen,

  (iv) bepaalt dat de uitkeringen op grond van aandeelhoudersrechten van Heidelberger niet in mindering komen op de prijs per later over te dragen aandeel;

  (v) het anders of meer door AMS gevorderde afwijst dan wel niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaart;

  (vi) AMS veroordeelt in de kosten van dit geding, de advocaatkosten van Heidelberger en de kosten van het deskundigenbericht daaronder begrepen.

  1.4 AMS heeft bij conclusie van repliek – zakelijk weergegeven – haar standpunt gehandhaafd, nadere producties in het geding gebracht, geconcludeerd overeenkomstig de dagvaarding, met verwerping van de verweren van Heidelberger.

  1.5 Heidelberger heeft bij "conclusie van dupliek tevens houdende akte wijziging verzoek/vordering" nadere producties in het geding gebracht en haar verweer in die zin gewijzigd dat zij thans stelt – zakelijk weergegeven – dat de Ondernemingskamer de prijs dient te bepalen op € 4,55 per aandeel.

  1.6 De verschenen partijen hebben vervolgens op 16 oktober 2012 de stukken van het geding overgelegd en arrest gevraagd.

 4. De vaststaande feiten

  2.1 Alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Teleplan waren tot 17 mei 2012 toegelaten tot de handel op de effectenbeurs te Frankfurt (Duitsland), de Frankfurter Wertpapierbörse.

  2.2 Op 10 januari 2011 heeft AMS een openbaar bod (“voluntary public takeover offer”) uitgebracht op alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Teleplan. Op het moment dat AMS het openbaar bod deed, hield zij geen aandelen in het kapitaal van Teleplan.

  2.3 Ter zake van het bod is een biedingsbericht, gedateerd 10 januari 2011, in de Engelse (“Offer document”) en Duitse (“Angebotsunterlage”) taal uitgebracht. De biedprijs bedroeg € 2,50 per aandeel. De oorspronkelijke aanmeldingstermijn ving aan op 10 januari 2011 en liep af op 7...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT