Wraking van Centrale Raad van Beroep, 8 de Mayo de 2013

Datum uitspraak 8 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/2397 WIA-W2

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Beslissing op het verzoek op grond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), gedaan door

[A. te B.] (verzoeker)

Datum uitspraak 8 mei 2013.

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van

12 maart 2012, 10/1748, in het geding tussen verzoeker en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv).

Voor de aanvang van het onderzoek ter zitting op 15 februari 2013 heeft verzoeker verzocht om wraking van de behandelend rechter mr. J.W. Schuttel. De behandeling van dat wrakingsverzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 26 februari 2013. Op 27 februari 2013 heeft verzoeker een klacht ingediend bij de president van de Raad inhoudende dat hij de reactie van mr. Schuttel pas na de zitting heeft ontvangen. Om die reden heeft de wrakingskamer besloten het onderzoek te heropenen en verzoeker in de gelegenheid te stellen op de brief van mr. Schuttel te reageren. Ook is gevraagd om toestemming om de zaak zonder een nadere zitting af te doen. Verzoeker heeft die toestemming niet gegeven.

Bij brief van 11 maart 2013 heeft verzoeker, voordat een uitnodiging voor een nieuwe zitting was verzonden, de voorzitter van de wrakingskamer, mr. E.J.M. Heijs, gewraakt. De wrakingskamer van de Raad heeft het verzoek bij beslissing van 2 april 2013 afgewezen.

De behandeling van het verzoek tot wraking van mr. Schuttel zou ter zitting van 15 april 2013 worden voortgezet. Voorafgaand aan die zitting heeft verzoeker twee leden van de wrakingskamer, mr. B.M. van de Griend en mr. M. Hillen, gewraakt. Nadien heeft verzoeker opnieuw mr. Heijs gewraakt. Zij hebben schriftelijk meegedeeld niet in de wraking te berusten en niet ter zitting te verschijnen.

Voorafgaand aan de behandeling ter zitting van de wrakingsverzoeken heeft verzoeker de voorzitter en een lid van de wrakingskamer, mr. A. Beuker-Tilstra en mr. M. Greebe, gewraakt.

De behandeling ter zitting van alle wrakingsverzoeken heeft plaatsgevonden op 25 april 2013. Verzoeker is verschenen. Mrs. Heijs, Van de Griend en Hillen en het Uwv zijn ter zitting niet verschenen, zoals tevoren was aangekondigd.

OVERWEGINGEN

  1. De Raad bespreekt eerst het verzoek tot wraking van de rechters van de wrakingskamer, mr. Beuker-Tilstra en mr. Greebe, en daarna het verzoek tot wraking van mr. Heijs, mr. van de Griend en mr. Hillen.

    1.1. Ter zitting van 25 april 2013 heeft de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT