Voorlopige voorziening van Rechtbank Den Haag, 14 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Den Haag

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Rotterdam

Team Bestuursrecht 2

zaaknummers: AWB 13/1181 (vovo bij beroep intrekking vergunning) en AWB 13/8909 (vovo bij beroep afwijzing herhaalde asielaanvraag), V-nummer: [v-nummer],

uitspraak van de voorzieningenrechter van 14 mei 2013 in de zaken tussen

[naam verzoeker], verzoeker,

gemachtigde: mr. M.H.R. de Boer, advocaat te Lelystad,

en

de Minister voor Immigratie en Asiel, thans de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder,

gemachtigde: mr. T.J.W. Visser, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Procesverloop

Verweerder heeft bij besluit van 8 september 2011 (hierna: bestreden besluit I) de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van verzoeker ingetrokken met terugwerkende kracht tot 20 mei 2011.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij faxbericht van 10 januari 2013 beroep ingesteld. Bij ditzelfde faxbericht heeft verzoeker een verzoek om voorlopige voorziening ingediend op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Verweerder heeft bij besluit van 29 maart 2013 (hierna: bestreden besluit II) afwijzend beslist op de aanvraag van verzoeker tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, de ongewenstverklaring van verzoeker opgeheven en hem een inreisverbod opgelegd voor de duur van vijf jaar.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij faxbericht van 2 april 2013 beroep ingesteld.

Bij schrijven van 2 april 2013 heeft verzoeker een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend op grond van artikel 8:81 van de Awb.

De verzoeken om voorlopige voorziening zijn op 13 mei 2013 gevoegd ter zitting behandeld.

Verzoeker is ter zitting verschenen bij gemachtigde.

Verweerder is verschenen bij gemachtigde.

Overwegingen

Bestreden besluiten

  1. Verweerder heeft in het bestreden besluit I, samengevat, de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van verzoeker ingetrokken met terugwerkende kracht tot 20 mei 2011, de datum waarop verzoeker volgens verweerder zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst. In de gemeentelijke basisadministratie (hierna: gba) is opgenomen dat verzoeker per 18 februari 2005 met onbekende bestemming is vertrokken. Verzoeker is na deze datum een aantal maal veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Verzoeker is in Oostenrijk en in Duitsland veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten en is, na ommekomst van de straffen aldaar, overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten op 19 augustus 2010...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT