Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, Voorzieningenrechter, 27 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

Vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/240024 / KG ZA 13-99

Vonnis in kort geding van 27 maart 2013

in de zaak van

[eiseressen]

eiseressen,

advocaat mr. K.W.A. Wools te Elst, gemeente Overbetuwe,

tegen

[gedaagde]

gedaagde,

advocaat mr. T.P. Boer te Arnhem.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als [eiseressen], dan wel ieder afzonderlijk als [eiseres sub 1] en [eiseres sub 2]. Gedaagde zal [gedaagde] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties 1 t/m 9

  - een brief van mr. Boer van 11 maart 2013 met producties A t/m E

  - een brief van mr. Wools van 11 maart 2013 met producties 10 t/m 14

  - een brief van mr. Wools van 12 maart 2013 met producties 15 t/m 17

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [eiseressen]

  - de pleitnota van [gedaagde].

  - een brief van mr. Boer van 14 maart 2013, waarin hij meedeelt dat hij de producties H t/m T, welke producties bij de pleitnota zijn gevoegd, intrekt.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [eiseres sub 1] exploiteert onder de naam [eiseressen] SB&A een bewindvoerderskantoor te Bemmel. [eiseres[eiseressen] is in dienst bij [eiseres sub 1] en wordt in dit verband aangesteld tot bewindvoerder of curator.

  2.2. Bij beschikking van 12 april 2012 van de Rechtbank Arnhem, sector kanton, is de zoon van [gedaagde], [zoon] (hierna: [zoon]) onder curatele gesteld met benoeming van [eiseres sub 2] tot curatrice.

  2.3. Mr. Boer heeft namens [gedaagde] en [zoon] een verzoek ingediend, primair tot beëindiging van de onder curatele stelling, althans om deze te wijzigen in een onder bewindstelling en mentoraat, subsidiair tot wijziging van curator, welk verzoek is ingekomen bij de griffie van de rechtbank, sector kanton, op 6 juli 2012.

  2.4. Het Centraal Justitieel Incassobureau (hierna: CJIB) heeft bij brief van 10 juli 2012 aan [eiseressen] c.s. onder meer bericht:

  “(…)

  Op 3 juli 2012 ontvingen wij uw aanvraag voor een overzicht van openstaande zaken op naam van S. [zoon], (…). Hierbij ontvangt u het overzicht.

  (…)”

  2.5. [eiseressen] c.s. heeft bij brief van 25 juli 2012 aan het CJIB onder meer bericht:

  “(…)

  Zoals bij u bekend, is Dhr. S. [zoon], (…) bij ons onder curatele gesteld. Een beschikking is reeds in uw bezit.

  Wij hebben van u een overzicht ontvangen van openstaande zaken op naam van cliënt. Wij verzoeken u om een betalingsregeling met ons te treffen voor de openstaande bedragen.

  (…)”

  2.6. Het CJIB heeft in reactie op de brief van 25 juli 2012 bij brief van 4 september 2012 aan [eiseressen] c.s. bericht:

  “(…)

  Een verzoek tot betalingsregeling wordt slechts in behandeling genomen voor zaken waarvan de vervaldatum van de tweede aanmaning nog niet is verstreken.

  Voor alle openstaande zaken op naam van uw cliënt is de vervaldatum van de tweede aanmaning inmiddels verstreken. Voor de zaken is geen betalingsregeling mogelijk.

  (…)”

  2.7. Bij beschikking van 30 augustus 2012 van de Rechtbank Arnhem, sector kanton, is [eiseres sub 2] ontslagen als curatrice en is een andere curator in haar plaats benoemd, waarbij onder meer is overwogen:

  “(…)

  Het subsidiaire verzoek om een andere curator te benoemen zal worden ingewilligd, alleen al vanwege het feit dat dat ook de wens is van de huidige curatrice. Van die zijde is naar voor gebracht dat ondanks haar – aantoonbare grote – inzet veelvuldig door betrokkene wordt uitgescholden (hetgeen betrokkene erkent) en wordt bedreigd. Dat laatste wordt weliswaar ontkend, maar uit hetgeen de kantonrechter tijdens de mondelinge behandeling heeft vastgesteld, is dat alleszins aannemelijk geworden.

  (…)”

  2.8. Op 6 november 2012 is een artikel verschenen in dagblad De Gelderlander naar aanleiding van een door een journalist van De Gelderlander afgenomen interview met [gedaagde]. In dit artikel staan onder meer de volgende passages:

  “Wat er mis is gegaan bij [eiseressen] heeft ze ([gedaagde], de voorzieningenrechter) vooralsnog niet helemaal helder, maar dát het niet in de haak is, daar is ze van overtuigd.”

  (…)

  “Er was bijvoorbeeld huur betaald terwijl mijn zoon een maand daarvoor al uit zijn huis was gezet.”

  (…)

  “De zoon van [gedaagde] ontving geregeld zijn leefgeld niet.”

  2.9. Op 8 november 2012 is bij de lokale tv-omroep ‘Kanaal 13’ een interview uitgezonden met [gedaagde]. In dit interview zijn onder meer de volgende uitspraken gedaan:

  “Mijn zoon is op 23 oktober in hechtenis genomen door Justitie. Omdat hij boetes had openstaan en bij de Wet Mulder is het zo dat je daarvoor gegijzeld kan worden. Mijn zoon stond onder curatele. De curator was mevrouw [roepnaam] [eiseressen]. En ik ben tot twee keer toe gebeld door de parketpolitie de afgelopen periode met het dringende verzoek contact op te nemen met de betreffende curator om het te regelen en ze hadden mij daarbij al medegedeeld dat mijn zoon anders in hechtenis genomen zou worden. Dus ik vermoed dat er geen contact is geweest met het CJIB of met Justitie, omdat op 23 oktober mijn zoon van zijn bed is gelicht (…).

  (…) en het CJIB wil op dit moment geen regeling meer treffen met de huidige curator omdat zaken al te lang liggen.”

  2.10. [gedaagde] heeft op het forum van de website van het Vara-programma “Kassa” (www.kassa.vara.nl) onder de naam ‘[naam forum]’ onder meer de volgende berichten geplaatst:

  30 augustus 2012:

  “Ik ben [gedaagde], moeder van een zoon (20) die onder curatele is gesteld, helaas ben ik met [eiseressen] in zee gegaan. In de afgelopen weken dat ik bezig was met deze zaak ben ik in contact gekomen met een bewindvoerder, een mentor en een advocaat die de gang van zaken bij [eiseressen] aan de kaak willen stellen. Graag zou ik in contact komen met mensen die ervaringen hebben met dit bureau, u kunt mij mailen op [e-mailadres] ook op facebook heb ik een pagina aangemaakt samen [naam facebookpagina]”

  9 september 2012:

  “De mails die ik krijg van mede gedupeerden zijn om te huilen, ik kan er online niet zoveel over zeggen maar ik weet wel dat er een onderzoek gaat komen op korte termijn. Op dit moment probeer ik dus zoveel mogelijk klachten te bundelen, dus bij deze een oproepje aan de mensen die nog geen mail hebben gestuurd om dat alsnog te doen aan [e-mailadres] of http://www.facebook.com/[naam facebook]”

  11 januari 2013:

  “Tijdje niet op het forum geweest, maar wil niemand het laatste nieuws onthouden!! De Rabobank heeft alle klanten van [eiseressen] bankpassen verstrekt en de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT