Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, 16 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Holland

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Alkmaar

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 13/482

uitspraak van de voorzieningenrechter van 16 mei 2013 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

de besloten vennootschap Ingeborg Onroerend Goed B.V., te [vestigingsplaats verzoekster], verzoekster

(gemachtigde: mr. H.P. Verheyen),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, verweerder.

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen:

 1. Stichting Meergranen, te [vestigingsplaats derde-partij 1];

 2. Vereniging Vrienden van de Bakkerij, te [vestigingsplaats derde-partij 2].

  Procesverloop

  Bij besluit van 11 september 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder aan Stichting Meergranen omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden en verbouwen van het pand aan de [adres].

  Bij besluit van 16 januari 2013 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van verzoekster ongegrond verklaard.

  Verzoekster hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 april 2013. Namens verzoekster zijn verschenen [naam 1] en [naam 2], bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden A.A. de Bruijn en M. Davelaar. Namens de Stichting Meergranen zijn verschenen [naam 3] en [naam 4]. Namens de Vereniging Vrienden van de Bakkerij zijn verschenen [naam 5] en [naam 6].

  Overwegingen

 3. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een bodemgeding niet.

 4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er sprake is van een spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorziening. De omstandigheid dat, zoals ter zitting is gebleken, de door de provincie Noord-Holland verstrekte subsidie via de gemeente Castricum pas aan Stichting Meergranen zal worden uitgekeerd als er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning, maakt dat niet anders. Daarbij is van belang dat Stichting Meergranen heeft aangegeven dat zij niet kan uitsluiten dat zij met de bouw zal aanvangen zodra zij daarvoor over voldoende financiële middelen beschikt, bijvoorbeeld door gelden die vrijkomen uit de civiele procedure die zij tegen de voormalige eigenaar van het onderhavige pand heeft aangespannen.

 5. Het project behelst een uitbreiding van het bestaande pand (een café) aan de achterzijde en een wijziging in het gebruik van het gehele pand van een horecabestemming naar een multifunctionele bestemming. Voor het perceel gelden de voorschriften met betrekking tot de bestemmingen “Horecabedrijven” en “Erf” uit het bestemmingsplan “Dorpskom”. Onder een horecabedrijf wordt in het vigerend bestemmingsplan verstaan een hotel-, restaurant, café of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT