Herziening van Supreme Court (Netherlands), 17 de Mayo de 2013

Datum uitspraak17 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

gewezen op het verzoek van X te Z tot herziening van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 21 december 2012, nr. 12/03919, betreffende een besluit van de Sociale Verzekeringsbank op grond van de Algemene Ouderdomswet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT