Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 15 de Mayo de 2013

Datum uitspraak15 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201303469/2/R3.

Datum uitspraak: 15 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de naamloze vennootschap Altera Vastgoed N.V., gevestigd te Amstelveen,

verzoekster,

en

 1. de raad van de gemeente Son en Breugel,

 2. het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

  verweerders.

  Procesverloop

  Bij besluit van 21 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Ekkersrijt; Saturn" vastgesteld.

  Bij besluit van 2 april 2013 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning voor de bouw van een elektronicawarenhuis op het perceel [locatie] verleend.

  Bij publicatie van 9 april 2013 heeft het college bekend gemaakt dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vanaf 11 april 2013 tot en met 23 mei 2013 ter inzage liggen.

  Tegen deze besluiten heeft Altera beroep ingesteld. Altera heeft de voorzitter tevens verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

  [vergunninghoudster] heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld, een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

  Altera, de raad en het college hebben nadere stukken ingediend.

  De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 2 mei 2013, waar Altera, vertegenwoordigd door mr. H.A. Samuels Brusse, advocaat te Utrecht, mr. C. Hoogenboom, ing. R.C. Eujen en drs. R.A. Nellen, en de raad en het college, vertegenwoordigd door mr. E.A. Minderhoud en mr. T. Grundmeijer, beiden advocaat te Amsterdam, E.J. Mengers en C. Kamp, beiden werkzaam bij de gemeente en drs. A.J.L. Mein, werkzaam bij het adviesbureau BRO, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [vergunninghoudster], vertegenwoordigd door mr. J.L. Stoop, advocaat te Roermond, gehoord.

  Overwegingen

 3. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

 4. Bij besluit van 15 november 2012 heeft de raad de gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), van toepassing verklaard op de voorziene detailhandelsvestiging op het voormalige Makita-terrein op Ekkersrijt. Het plan en de omgevingsvergunning zijn vastgesteld onderscheidenlijk verleend om een vestiging van de elektronicaketen Saturn mogelijk te maken op het perceel aan [locatie], gelegen naast de bestaande meubelboulevard "Meubelplein", die in eigendom is van Altera. Het college heeft toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en bepaald dat de omgevingsvergunning terstond na bekendmaking in werking treedt.

 5. Altera betoogt dat de raad ten onrechte het plan heeft vastgesteld en dat het college ten onrechte de omgevingsvergunning heeft verleend. Zij beoogt met haar verzoek onomkeerbare gevolgen te voorkomen, mede nu de omgevingsvergunning reeds na bekendmaking in werking is getreden en met de bouw was begonnen.

  Altera voert aan dat het college ten onrechte toepassing heeft gegeven aan artikel 6.2 van de Wabo, nu dat in strijd is met het systeem van de coördinatieregeling en de rechtsbescherming daardoor onaanvaardbaar wordt aangetast.

  Altera voert verder aan dat aan de in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT