Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 14 de Mayo de 2013

Datum uitspraak14 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201302751/2/R1.

Datum uitspraak: 14 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker] en anderen, allen wonend te Beek,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Beek,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 24 januari 2013, kenmerk 13bra00088, heeft de raad het bestemmingsplan "Parkeerplaats Lampenpaleis Maastrichterlaan 53 Beek" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] en anderen beroep ingesteld.

Zij hebben de voorzitter tevens verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 2 mei 2013, waar [verzoeker] en anderen, bij monde van [gemachtigden], en de raad, vertegenwoordigd door P. Alberts, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [belanghebbende] (hierna: het Lampenpaleis), vertegenwoordigd door mr. H.M.J.G. Neelis, gehoord.

Overwegingen

  1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

  2. Het plan voorziet in een uitbreiding van de parkeerplaats van het Lampenpaleis aan de Siekendaalstraat, tegenover de woningen van [verzoeker] en anderen. De gronden hadden in het vorige plan de bestemming "Wonen" en worden gebruikt als tuin.

  3. [verzoeker] en anderen verzoeken schorsing van het plan om onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Zij voeren onder meer aan dat de uitbreiding van de parkeerplaats niet nodig is, nu de huidige parkeerplaats bij het Lampenpaleis veelal leeg staat en onduidelijk is of en in welke omvang het aantal klanten van de winkel zal toenemen. Daarbij heeft de raad ten onrechte de zogenoemde CROW-normen voor een woonwarenhuis toegepast.

3.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de uitbreiding van de parkeerplaats nodig is omdat het Lampenpaleis op piekmomenten over onvoldoende parkeergelegenheid beschikt. Ook is een aanmerkelijke toename van het aantal klanten te verwachten doordat het Lampenpaleis zich bij een keten zal aansluiten en haar assortiment zal aanpassen.

3.2. In de toelichting en de nota van zienswijzen staat dat, uitgaande van een woonwarenhuis van 3.000 m², op grond van normen van het CROW nog een toename van het aantal voertuigen tot 119 per etmaal te verwachten is, hetgeen volgens de toelichting neerkomt op 20 voertuigen per uur. Naar het voorlopig oordeel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT