Wraking van Gerechtshof Den Haag (Nederland), 20 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Den Haag (Nederland)

GERECHTSHOF DEN HAAG

Zaaknummer : 200.120.979/01

Rekestnummer hoofdzaak : 200.112.748/01

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken van 20 maart 2013

inzake het verzoek tot wraking, als bedoeld in artikel 36 Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering, in de zaak van:

 1. [verzoeker sub 1],

 2. [verzoekster sub 2],

  beiden wonende te [woonplaats],

  verzoekers,

  advocaat: mr. F.I. Piternella te Dongen,

  Het geding

 3. In de procedure onder zaaknummer 200.112.748/01 tussen [verzoeker sub 1] en [verzoekster sub 2] als verzoekers in hoger beroep en [X] en [Y] (hierna: [X c.s.]) als verweerders heeft op 10 december 2012 een mondelinge behandeling plaatsgevonden, alwaar zitting hadden mr. M.J. van der Ven, voorzitter, mr. S.J. Schaafsma en mr. G.R.B. van Peursem, leden. Vervolgens is op 15 januari 2013 door deze raadsheren een eindbeschikking gegeven.

 4. Bij verzoekschrift (met bijlagen) van 21 januari 2013 hebben verzoekers verzocht om wraking van de voornoemde raadsheren. Dit verzoek is zonder tussenkomst van een advocaat ingediend. Verzoekers zijn bij brief van 22 januari 2013 in de gelegenheid gesteld deze omissie te herstellen. Hierna heeft mr. Piternella bij brief van 25 januari 2013, ingekomen ter griffie van het hof op 28 januari 2013, het (enigszins gewijzigde) verzoek namens verzoekers ingediend.

 5. De raadsheren van wie wraking is verzocht hebben niet in de wraking berust. Zij hebben bij brief van 4 februari 2013 hun standpunt schriftelijk weergegeven.

 6. De wrakingskamer heeft het verzoek op 6 maart 2013 ter terechtzitting behandeld, alwaar verzoekers, bijgestaan door mr. P.M.A.C. van de Laak, advocaat te Moergestel, zijn verschenen en gehoord. Door (de advocaat van) verzoekers is ter zitting een pleitnota overgelegd.

 7. [X c.s.] en hun advocaat zijn, zoals aangekondigd bij faxbericht van 11 februari 2013 2013, niet ter zitting verschenen. Ook de raadsheren van wie de wraking is verzocht zijn niet verschenen.

  Beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek

 8. Het verzoek tot wraking is gedaan nadat in de hoofdzaak de einduitspraak is gedaan. Nu de wet niet voorziet in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT