Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 23 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht / Kantonrechter (als voorzieningenrechter)

Zaaknummer 519826 CV EXPL 13-1351

typ: RW

Vonnis in kort geding van 23 mei 2013

in de zaak

[NAAM EISENDE PARTIJ 1]

en

[NAAM EISENDE PARTIJ 2]

en

[NAAM EISENDE PARTIJ 3],

allen wonend te Maastricht,

eisende partijen,

verder te noemen: [naam eisende partijen],

gemachtigde: mr. J.J.H.S. Thomassen, advocaat te Maastricht

tegen

[NAAM GEDAAGDE PARTIJ 1]

en

[NAAM GEDAAGDE PARTIJ 2],

beiden wonend te Maastricht,

gedaagde partijen,

verder te noemen: [naam gedaagde partij 1] en [naam gedaagde partij 2],

gemachtigde: (thans) mr. S.J.M. Peters, advocaat te Valkenburg aan de Geul.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[naam eisende partijen] hebben bij exploot van 8 april 2013 (met producties) [naam gedaagde partij 1] in kort geding gedagvaard te verschijnen ter zitting van 18 april 2013 voor de kantonrechter (als voorzieningenrechter) in de locatie Maastricht.

Bij faxbericht van 16 april 2013 zijn van de zijde van [naam gedaagde partij 1] en [naam gedaagde partij 2] producties ingezonden.

Ter zitting van 18 april 2013 zijn [naam eisende partijen] niet verschenen. Namens hen zijn verschenen [vader eisende partij 1] en [vader eisende partij 2 en 3] (hierna ook te noemen [vader eisende partij 1] en [vader eisende partij 2 en 3]), bijgestaan door

mr. Thomassen voornoemd. Voorts is [naam gedaagde partij 1] verschenen, bijgestaan door zijn toenmalige gemachtigde mr. N.E.M.A. Begas-Passau. Ook [naam gedaagde partij 2] is ter zitting verschenen, hoewel zij voor die zitting niet gedagvaard was. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden.

De kantonrechter heeft de zaak ter zitting van 18 april 2013 aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een minnelijke regeling te treffen.

Bij exploot van 22 april 2013 hebben [naam eisende partijen] vervolgens [naam gedaagde partij 2] (zonder een nieuwe aanvraag aan de voorzieningenrechter voor het oproepen per een nadere datum) opgeroepen te verschijnen ter zitting van 1 mei 2013 voor de kantonrechter (als voorzieningenrechter) in de locatie Maastricht.

Omdat de kantonrechter geen nadere dagbepaling afgegeven had en onwetend was van de door [naam eisende partijen] zelf geplande verschijning, heeft op 1 mei 2013 geen voortzetting van de behandeling plaatsgevonden.

Bij brief van 1 mei 2013 hebben [naam eisende partijen] medegedeeld dat partijen geen minnelijke regeling hadden weten te bereiken. Voorts hebben zij bij die brief nadere producties ingediend en verhinderdata voor een vervolgzitting opgegeven.

Bij brief van dezelfde datum hebben [naam gedaagde partij 1] en [naam gedaagde partij 2] eveneens medegedeeld dat geen regeling bereikt is en hebben zij hun verhinderdata opgegeven.

Bij faxberichten van 8 mei 2013 en 10 mei 2013 zijn namens [naam gedaagde partij 1] en [naam gedaagde partij 2] producties ingezonden.

Vervolgens heeft op 13 mei 2013 de vervolgzitting plaatsgevonden, waarbij [naam eisende partijen] wederom niet verschenen zijn. Wel verschenen zijn wederom de twee vaders van de procespartijen, [vader eisende partij 1] en [vader eisende partij 2 en 3], bijgestaan door mr. Thomassen voornoemd. Voorts zijn [naam gedaagde partij 1] en [naam gedaagde partij 2] verschenen, bijgestaan door mr. Peters voornoemd. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden.

De kantonrechter heeft de zaak ter zitting opnieuw aangehouden om partijen nogmaals de gelegenheid te geven de minnelijke regeling te treffen die zij tijdens een schorsing van de zitting nagenoeg bereikt leken te hebben.

Bij brief van 21 mei 2013 is van de zijde van [naam eisende partijen] medegedeeld dat partijen geen (volledige) overeenstemming bereikt hadden. In die brief vragen zij de kantonrechter voorts vonnis te wijzen.

Vervolgens is op 22 mei 2013 van de zijde van [naam gedaagde partij 1] en [naam gedaagde partij 2] een faxbericht binnengekomen waarin ook zij vragen vonnis te wijzen met inachtneming van hetgeen in dat faxbericht verder nog wordt gesteld.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

MOTIVERING

[naam eisende partijen] vorderen - bij wijze van onmiddellijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT