Verzet van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 1 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 1 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Heerlen

Burgerlijk recht

Zaak/rolnr.: 508564 CV EXPL 13-274

MD

Vonnis van de kantonrechter d.d. 1 mei 2013

i n z a k e

[opposant],

wonende te [adres],

opposant, hierna te noemen: “[opposant]”,

gemachtigde: mr. P.H.L. Dankers;

t e g e n

de besloten vennootschap Canal + Nederland B.V.,

v.h.o.d.n. Multichoice Nederland B.V.,

gevestigd te [plaats],

geopposeerde, hierna te noemen: “Canal +”,

gemachtigde: J.A.P.M. Kerckhoffs.

 1. Het procesverloop

  1.1 Bij exploot van dagvaarding met productie van 14 december 2012 is [opposant] in verzet gekomen tegen het op 21 oktober 1998 door de kantonrechter te Heerlen bij verstek gewezen vonnis met nummer 48091 CV EXPL 98-3019 (hierna: het verstekvonnis).

  1.2 Vervolgens heeft Canal + een conclusie van antwoord in oppositie met producties genomen.

  1.3 [opposant] heeft daarna een conclusie van repliek in oppositie genomen.

  1.4 Ten slotte is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak is gesteld op heden.

 2. Het geschil

  2.1 Krachtens het verstekvonnis is [opposant] als gedaagde veroordeeld om aan Canal + als eiseres tegen bewijs van kwijting te betalen de somma van ƒ 1.001,89 (€ 454,64), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 augustus 1998 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [opposant] in de proceskosten, aan de zijde van Canal + tot de dag van het verstekvonnis begroot op in totaal ƒ 474,80 (€ 215,45).

  2.2 Canal + heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [opposant] met haar een overeenkomst is aangegaan, onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Volgens Canal + is [opposant] tekortgeschoten in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. De vordering van Canal + is als volgt opgebouwd:

  - ƒ 384,70 (€ 174,57) aan achterstallig abonnementsgeld;

  - ƒ 17,19 (€ 7,80) aan wettelijke rente;

  - ƒ 100,00 (€ 45,38) aan buitengerechtelijke kosten;

  - ƒ 500,00 (€ 226,89) aan boete wegens niet (tijdig) retourneren van de decoder.

  2.3 [opposant] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

  - primair bepaalt dat hij wordt ontheven van de tegen hem uitgesproken veroordeling in het verstekvonnis;

  - subsidiair, ingeval de vordering in beginsel toewijsbaar mocht blijken, de veroordeling wijzigt, in dier voege, dat de wettelijke rente vervalt en bepaalt dat [opposant] niet gehouden is om de “overige reeds gemaakte kosten” ad € 212,31 te voldoen;

  - zowel primair als subsidiair Canal + veroordeelt in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT