Herziening van Gerechtshof Den Haag (Nederland), 15 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak15 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Den Haag (Nederland)

Afwijzing verbetering beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Uitspraak : 15 mei 2013

Zaaknummer : 200.112.857/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 11-10079

[De vader],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. J.L.J. Kapteijn te Alphen aan den Rijn,

tegen

[de moeder],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. A.G. de Jong te ‘s-Gravenhage.

PROCESVERLOOP TER ZAKE VAN VERZOEK OM HERSTEL BESCHIKKING

  1. Op 13 februari 2013 heeft het hof in de bovengenoemde zaak een beschikking gegeven.

  2. De advocaat van de vader heeft bij brief van 26 maart 2013 (onder vermelding van de verzending van een kopie daarvan aan de raadsman van de moeder) het hof medegedeeld dat de beschikking van 4 januari 2012 (naar het hof begrijpt de beschikking van 13 februari 2013) een kennelijke (schrijf)fout bevat, welke zich ex artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hierna: Rv., voor eenvoudig herstel leent. Namens de vader is verzocht om tot verbetering van de beschikking over te gaan, in die zin dat de kinderalimentatie op nihil zal worden bepaald. Daartoe is aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat het hof ten onrechte in voormelde beschikking heeft overwogen dat de vader ter zitting een kinderalimentatie van € 138,33 per maand heeft aangeboden, zijnde het vrij te laten bedrag zoals dat volgens de vader door de gemeente [plaatsnaam] is berekend.

    De advocaat van de vader heeft gesteld dat in het appelschrift om nihilstelling is verzocht en dat dat standpunt ter zitting is gehandhaafd, naast het feit dat ook ter zitting is aangegeven dat de vader geen bedrag kan aanbieden omdat hij niet vrijelijk over zijn gelden kan beschikken. Daarvoor moet hij eerst een akkoord hebben van de gemeente en in de WSNP situatie zal de rechter-commissaris hierover een beslissing moeten nemen.

  3. Bij brief van 17 april 2013 heeft de advocaat van de moeder bezwaar gemaakt tegen inwilliging van het verzoek.

  4. Het hof overweegt als volgt. Zowel in het petitum van zijn verzoekschrift in eerste aanleg als in het petitum van zijn hoger beroep heeft de vader verzocht de kinderalimentatie met ingang van 23 december 2011 op nihil te bepalen danwel ten hoogste op € 138,33 per maand (per kind), danwel op een bedrag als de rechtbank respectievelijk het hof vermeent te behoren.

    In de pleitnota van de advocaat van de vader, overgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg op 9...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT