Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 21 de Mayo de 2013

Datum uitspraak21 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

13/506 WWB, 13/1732 WWB-VV

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (college)

Datum uitspraak: 21 mei 2013

PROCESVERLOOP

Namens verzoeker heeft mr. S. Ettalhaoui, advocaat, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 13 december 2012, 12/5447 en 12/5548 (aangevallen uitspraak). Tevens is een verzoek om een voorlopige voorziening gedaan.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 mei 2013. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door mr. I. L’ghdas als waarnemer voor mr. Ettalhaoui. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. I. van Kesteren.

OVERWEGINGEN

 1. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

  1.1. Verzoeker ontving sinds 14 september 2010 bijstand op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).

  1.2. Naar aanleiding van een mededeling van Werkplein Zuid van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam (DWI) van 22 augustus 2012 dat verzoeker in plaats van een postadres het adres [adres] als verblijfadres heeft opgegeven, hebben handhavingspecialisten van de DWI onderzoek verricht naar de woon- en leefsituatie van verzoeker. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een rapport van bevindingen van 13 september 2012. Hierin is gerapporteerd dat op 6 en 9 september 2012 is geprobeerd een huisbezoek af te leggen. Op 11 september 2012 heeft verzoeker op het kantoor van de DWI een verklaring afgelegd en heeft er aansluitend een huisbezoek plaatsgevonden.

  1.3. Op grond van de onderzoeksbevindingen heeft het college bij besluit van 14 september 2012 de bijstand van verzoeker met ingang van 11 september 2012 ingetrokken.

  1.4. Bij uitspraak van 15 oktober 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank het verzoek om voorlopige voorziening toegewezen en het besluit van 14 september 2012 geschorst tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

  1.5. Bij besluit van 31 oktober 2012 (bestreden besluit) heeft het college het bezwaar tegen het besluit van 14 september 2012 ongegrond verklaard. Daartoe heeft het college overwogen dat verzoeker de inlichtingenverplichting en de medewerkingsverplichting heeft geschonden. Op grond van de eigen verklaringen van verzoeker en de bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT