Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, 28 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton Eindhoven

Zaaknummer : 887316

Rolnummer : 13-3755

Vonnis in kort geding van 28 mei 2013

in de zaak van:

 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

 2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht;

 3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid De Unie, gevestigd te Culemborg;

  eiseressen,

  gemachtigde: mr. R.A. Severijn,

  t e g e n :

  de besloten vennootschap Beton Son B.V.,

  gevestigd te Son, gemeente Son en Breugel,

  gedaagde,

  gemachtigde: mr. M.V.R. Grandjean Perrenod Comtesse.

  Partijen worden hierna "de bonden" en "Betonson" genoemd.

 4. Het verloop van het geding

  Dit blijkt uit het volgende:

  1. de dagvaarding, met producties;

  2. de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling (hierna: de zitting) die op 14 mei 2013 heeft plaatsgevonden, waarbij Betonson bij akte stukken in het geding heeft gebracht die voor de zitting zowel aan de rechtbank als aan de wederpartij zijn toegezonden en de aan de aantekeningen aangehechte pleitaantekeningen van de gemachtigde van Betonson.

 5. De feiten

  In deze procedure wordt, als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en op grond van de onbestreden inhoud van overgelegde producties, van de volgende feiten uitgegaan:

  - de bonden stellen zich ten doel de belangen te behartigen van werknemers, waaronder werknemers die werkzaam zijn bij Betonson. Ten behoeve van dit doel zijn de bonden onder meer bevoegd om collectieve arbeidsovereenkomsten en sociale plannen tot stand te brengen met werkgevers of verenigingen van werkgevers;

  - Betonson vervaardigt en handelt in betonproducten en andere bouwmaterialen en voert betonwerken uit;

  - op 25 oktober 2011 is tussen de bonden en Betonson het Sociaal Plan Betonson 2011-2013 (hierna: het sociaal plan) overeengekomen. Dit sociaal plan, met een looptijd tot en met 31 december 2013, is aangemeld bij de minister SZW en heeft de kracht van een CAO;

  - het sociaal plan voorziet, kort samengevat, bij beëindiging van het dienstverband wegens boventalligheid in artikel 5.1 in een bruto beëindigingsvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule met correctiefactor 0,7;

  - in artikel 1.4 van het sociaal plan is onder andere opgenomen:

  Tussentijdse wijzigingsvoorstellen kunnen aanhangig worden gemaakt indien zich naar de mening van één der partijen wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van een in dit Sociaal Plan geregeld onderwerp, of in de financiële positie van de werkgever of haar moedermaatschappij.

  - op of kort na 19 december 2012 heeft Betonson (na eerdere reorganisaties) de bonden verzocht om in overleg te treden over het openbreken van het sociaal plan in het kader van een voorgenomen reorganisatie waarbij 115 arbeidsplaatsen zouden komen te vervallen;

  - de voorgenomen reorganisatie zag/ziet op vestigingen van Betonson in Son en haar dochtervennootschap Erica Beton B.V. in Kampen;

  - bij de bonden is geen bereidheid gevonden om het sociaal plan open te breken, omdat de noodzaak daarvoor volgens hen niet is aangetoond;

  - Betonson heeft de betrokken medewerkers op 12 februari 2013 op individuele basis aangeschreven en vergoedingen aangeboden op basis van correctiefactor 0,25 en dit aanbod later verhoogd tot 0,4; enkele werknemers hebben het aan hen gedane aanbod geaccepteerd;

  - de bonden hebben Betonson...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT