Raadkamer van Rechtbank Gelderland, 29 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Rechtbanknummer: 13/923

Beschikking van de meervoudige raadkamer inzake het op 26 april 2013 bij deze rechtbank ingekomen bezwaarschrift ex artikel 182 lid 6 Sv, van:

naam : [klager], hierna te noemen: klager,

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

adres : [adres],

plaats : [woonplaats],

in deze woonplaats kiezende te (1001 AM) Amsterdam, postbus 3725 ten kantore van zijn raadsman, mr. W.J.E. Hendriks.

Inhoud van het bezwaarschrift

Het bezwaarschrift richt zich tegen de beslissing van de rechter-commissaris van 25 april 2013, inhoudende de weigering de door klager gewenste onderzoekshandelingen te verrichten.

Klager heeft op 21 maart 2013 de rechter-commissaris verzocht onderzoekshandelingen te verrichten, te weten onder meer het horen en/of verkrijgen van informatie van [neuroloog], neuroloog in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, na het vragen om schriftelijke toestemming aan aangeefster om haar medische gegevens vrij te geven. De rechter-commissaris heeft dit geweigerd.

In het namens klager ingediende bezwaarschrift wordt (nader) ingegaan op de redenen waarom klager heeft verzocht de geweigerde onderzoekshandelingen te (doen) verrichten. Hiertoe is aangevoerd dat aangeefster ten overstaan van anderen, onder wie kennelijk de neuroloog [neuroloog], zou hebben verklaard dat zij - als gevolg van migraineklachten - tegen voorwerpen in huis is aangelopen, waardoor zij het onderhavige letsel heeft bekomen. Klager wil aan de hand van medische informatie - die in beginsel als objectief moet worden beschouwd - ondersteuning vinden voor een alternatief scenario voor het ontstaan van het letsel van aangeefster.

Procedure

Het verzoekschrift is op 15 mei 2013 in besloten raadkamer behandeld.

Aldaar is verzoeker verschenen, bijgestaan door zijn raadsman mr. Hendriks, voornoemd. Tevens is aanwezig de officier van justitie mr. S. Planting.

De raadsman heeft het bezwaarschrift nader toegelicht.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van klager voor zover het gaat om de weigering van de rechter-commissaris om aangeefster schriftelijk om toestemming te vragen voor het vrijgeven van haar medische gegevens. Dit verzoek betreft namelijk de wijze waarop de rechter-commissaris onderzoekshandelingen uitvoert en daartegen kan klager in rechte niet opkomen.

De officier van justitie heeft verder geconcludeerd tot gegrondverklaring van het bezwaarschrift voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT