Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 22 de Mayo de 2013

Datum uitspraak22 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201302319/2/R4.

Datum uitspraak: 22 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekster], wonend te Voorschoten,

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Voorschoten,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan "Dobbewijk" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoekster] beroep ingesteld.

[verzoekster] heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een nader stuk ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 13 mei 2013, waar [verzoekster], bijgestaan door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door ing. R. van der Mark, bijgestaan door mr. R. Lever, advocaat te Leiden, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan is deels conserverend van aard en maakt daarnaast nieuwe bedrijfsontwikkelingen mogelijk langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.

3. [verzoekster] woont aan de [locatie]. Het verzoek van [verzoekster] richt zich met name tegen de ontwikkelingen die zijn voorzien op het voormalige defensieterrein, dat tegenover haar woning is gelegen. Zij vreest dat als gevolg van het plan de groenbuffer tussen haar woning en het voormalige defensieterrein zal verdwijnen, dat er schade wordt toegebracht aan bomen vanwege het spoedig bouwrijp maken van de gronden, dat de oude eiken nabij haar woning zullen worden gekapt en dat er ten onrechte kavels zullen worden uitgegeven waaraan milieucategorie 3.2 is toegekend, terwijl de notitie "Bedrijven en milieuzonering Dobbewijk" van 16 oktober 2012, opgesteld door Royal Haskoning, het voormalige defensieterrein in zijn geheel aanwijst als bedrijventerrein voor bedrijven in milieucategorie 3.1. Voorts stelt zij dat voor het vaststellen van de maximale bouwhoogte ten onrechte niet de uitgangspunten voor hoogteopbouw uit de structuurvisie Dobbewijk zijn gehanteerd. Dit is volgens haar in strijd met die structuurvisie.

3.1. De raad stelt dat - hoewel dit niet in de kennisgeving is vermeld - de Crisis-...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT