Wraking van Centrale Raad van Beroep, 28 de Mayo de 2013

Datum uitspraak28 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/2397 WIA-W3

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Beslissing op het verzoek op grond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), gedaan door

[A. te B.] (verzoeker)

Datum beslissing: 28 mei 2013

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 12 maart 2012, 10/1748, in het geding tussen verzoeker en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv).

Voor de aanvang van het geplande onderzoek ter zitting op 15 februari 2013, heeft verzoeker verzocht om wraking van de behandelend rechter mr. J.W. Schuttel. Mr. Schuttel heeft in een schriftelijke reactie van 10 februari 2013 te kennen gegeven dat hij niet in de wraking berust en dat de vraag of een deskundigenonderzoek noodzakelijk is, te zijner tijd in raadkamer zal worden bezien.

De behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 26 februari 2013. Verzoeker is verschenen. Mr. Schuttel heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ter zitting te worden gehoord.

Op 27 februari 2013 heeft verzoeker te kennen gegeven dat hij de reactie van mr. Schuttel pas na de zitting heeft ontvangen. Hierin heeft de wrakingskamer aanleiding gezien het onderzoek te heropenen en verzoeker in de gelegenheid te stellen op de reactie van mr. Schuttel te reageren. Ook is gevraagd om toestemming om het wrakingsverzoek zonder een nadere zitting af te doen. Verzoeker heeft die toestemming niet gegeven.

Bij brief van 11 maart 2013 heeft verzoeker, voordat een uitnodiging voor een nieuwe zitting was verzonden, de voorzitter van de wrakingskamer, mr. E.J.M. Heijs, gewraakt. Het verzoek tot wraking van mr. Heijs is bij beslissing van 2 april 2013, 12/2397 WIA-W, afgewezen.

De behandeling van het verzoek tot wraking van mr. Schuttel zou ter zitting van 15 april 2013 worden voortgezet. Voorafgaand aan die zitting heeft verzoeker twee leden van de wrakingskamer, mr. B.J. van de Griend en mr. M. Hillen, gewraakt. Nadien heeft verzoeker opnieuw de voorzitter van de wrakingskamer, mr. Heijs gewraakt. Het verzoek tot wraking van mr. Heijs, mr. Van de Griend en mr. Hillen is bij beslissing van 8 mei 2013, 12/2397 WIA-W2, afgewezen. Tevens is bepaald dat een volgend verzoek om wraking van de behandelende rechters in deze hoger beroepszaak van verzoeker niet in behandeling wordt genomen.

De behandeling van het verzoek tot wraking van mr. Schuttel is voortgezet op 21 mei 2013. Verzoeker is verschenen.

OVERWEGINGEN

  1. Artikel 8:15 van de Algemene...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT