Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 29 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/125826 / KG ZA 13-70

Vonnis in kort geding van 29 mei 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MUG INGENIEURSBUREAU,

gevestigd te Leek,

eiseres,

advocaat: mr. Th. Dankert te Leeuwarden,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE SÛDWEST FRYSLÂN,

zetelend te Sneek,

gedaagde,

advocaat: mr. R.H. Knegtering te Leeuwarden.

Partijen zullen hierna "MUG" en "de gemeente" genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. MUG heeft de gemeente in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare terechtzitting van 25 april 2013. De behandeling van de zaak is nadien nader bepaald op 13 mei 2013.

  1.2. MUG heeft toen gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  primair:

  1. de gemeente gebiedt, voor zover de opdracht al is gegund, de gunning aan NEO Netherlands Geomatics & Earth Observation B.V. ongedaan te maken;

  2. de gemeente gebiedt de gunningsbeslissing gedateerd op 18 februari 2013 ten faveure van NEO Netherlands Geomatics & Earth Observation B.V. in te trekken c.q. te herroepen;

  3. de gemeente verbiedt de opdracht te gunnen aan een ander dan MUG, voor zover de gemeente rechtens niet meer van gunning kan afzien;

   subsidiair:

  4. de gemeente gebiedt, voor zover de opdracht al is gegund, de gunning aan NEONetherlands Geomatics & Earth Observation B.V. ongedaan te maken;

  5. de gemeente gebiedt de gunningsbeslissing gedateerd op 18 februari 2013 ten faveure van NEO Netherlands Geomatics & Earth Observation B.V. in te trekken c.q. te herroepen;

  6. de gemeente gebiedt de opdracht opnieuw aan te besteden, voor zover de gemeente de opdracht nog wil gunnen;

   meer subsidiair:

  7. elke andere voorlopige voorziening treft die hij in goede justitie passend acht en die recht doet aan de belangen van MUG;

   primair en subsidiair:

  8. zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 40.000,- dan wel een ander in goede justitie te bepalen bedrag, voor elke overtreding van een door de voorzieningenrechter opgelegd gebod en/of verbod, te vermeerderen met een bedrag van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt;

  9. de gemeente veroordeelt in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de nakosten van € 131,- aan salaris advocaat zonder betekening van dit vonnis en van € 199,- in geval van betekening van dit vonnis.

   1.3. Partijen hebben producties overgelegd.

   1.4. Ter zitting hebben partijen hun standpunten toegelicht, waarbij de advocaten van

   partijen gebruik hebben gemaakt van pleitnotities. De gemeente heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van MUG, met veroordeling van MUG in de kosten van de procedure.

   1.5. Het vonnis is vervolgens bepaald op heden.

 2. De feiten

  In dit kort geding zal van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

  2.1. De gemeente heeft een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de opdracht voor het inwinnen van de definitieve geometrie voor de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) objecten. Een uitnodiging tot het doen van een inschrijving is door de gemeente gedaan bij brief van 28 december 2012, welke op 3 januari 2013 is verzonden aan MUG (en andere ondernemingen). Als bijlage bij deze brief zijn meegezonden een Eigen Verklaring en het Bestek GEO-BAG 'inwinnen definitieve geometrie' (hierna te noemen: het Bestek).

  2.2. In voornoemde brief is vermeld dat de opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, gelet op de criteria en weegfactoren die zijn beschreven in het Bestek. Hierbij is vermeld dat de gunning wordt bepaald op basis van prijs (35%) en innovatie (65%).

  2.3. Naar aanleiding van vragen van de uitgenodigde ondernemingen zijn er vier Nota's van Inlichtingen verschenen. In de vierde Nota van Inlichtingen d.d. 21 januari 2013 is door de gemeente onder meer vermeld:

  Vraag:

 3. Kunt u de gunningsregels nader toelichten? Hoe wordt prijs beoordeeld t.o.v. de verschillende aanbieders en hoe staat dit in verhouding met de wegingsfactoren van innovatie?

  Antwoord:

  - De punten zullen verhoudingsgewijs worden verdeeld ten opzichte van elkaar.

  Maximale score van 100 punten.

  > beste prijs = 35 punten en slechtste prijs = 0 punten

  > beste innovatie = 65 punten en slechtste = 0 punten

  2.4. MUG...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT