Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 30 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak30 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 13/3214

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van

30 mei 2013 in de zaak tussen

[vezoeker 1] en [B.V.], te Nuland, verzoekers

(gemachtigde: mr. H.G.M. van der Westen),

en

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, verweerder

(gemachtigde: mr. D.H. de Vries).

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen:

 1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk,

  gemachtigde: P.H.F.M. van Dongen;

 2. [B.V.2] en [B.V. 3], te Nuland,

  gemachtigde: mr. C.G.J.M. Termaat.

  Procesverloop

  Bij brief van 23 april 2013 heeft verweerder aangegeven dat hij artikel 10.11 van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (Pmv) van toepassing verklaart op de artikelen 5.1.3.1, 5.1.3.2, tweede lid onder b, en 5.1.3.5, eerste lid, onder b, van de Pmv ten behoeve van de verplaatsing van het bestaande tankstation, dat nu tegenover [bedrijf] ligt, naar een strook grond tussen de Rijksweg en de A59. De brief is voorzien van een bezwaarclausule.

  Verzoekers hebben bezwaar gemaakt bij verweerder. Tevens hebben zij de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 30 mei 2013. Verzoekers hebben zich laten vertegenwoordigen door mr. drs. F.K. van den Akker, als waarnemer van hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

  Derde-partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Namens [B.V. 3] is verder nog verschenen [de man].

  Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

  Beslissing

  De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd om van het verzoek om voorlopige voorziening kennis te nemen.

  Overwegingen

  De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

  Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer (Wm) kan tegen een besluit op grond van deze wet met uitzondering van, onder meer, een besluit als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Wm een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). Ingevolge artikel 1.3, eerste lid, van de Wm kan bij de provinciale milieuverordening worden bepaald dat daarbij aangewezen bestuursorganen in daarbij aangegeven categorieën van gevallen ontheffing kunnen verlenen van bij die verordening aangewezen regels, indien het belang van de bescherming van het milieu zich...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT