Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 31 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: AWB 13/2457 en 13/2473

uitspraak van de voorzieningenrechter van 31 mei 2013 op de verzoeken om voorlopige voorziening in de zaken tussen

Stichting De Faunabescherming, te Amstelveen, verzoekster

(gemachtigde: mr. A.H. Jonkhoff),

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland,

(gemachtigde: mr. M.C. Jonkman).

het college van gedeputeerde staten van Utrecht,

(gemachtigde: mr. P. Wink),

verweerders,

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen:

Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, te Haarlem,

Stichting Faunabeheereenheid Utrecht, Veenendaal,

N.V. Luchthaven Schiphol te Haarlemmermeer,

de minister van Infrastructuur en Milieu.

Procesverloop

Bij besluit van 24 mei 2013 (het primaire besluit) heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (GS Noord-Holland) voor de periode van 29 mei 2013 tot en met 31 augustus 2013 - voor zover hier relevant - :

- aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland ontheffing verleend op grond van artikel 68, eerste lid, aanhef en onder b van de Flora- en Faunawet (Ffw) voor het opsporen, opzettelijk verontrusten, bemachtigen, vangen en doden van grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen en Canadese ganzen binnen de zone zoals aangegeven op de bij het besluit behorende kaart (bijlage 2) en daarbij gebruik te maken van CO² (hierna ook: koolstofdioxide);

- aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland ontheffing verleend op grond van artikel 68, eerste lid, aanhef en onder b van de Ffw voor het opsporen, opzettelijk verontrusten, bemachtigen, vangen en doden van grauwe ganzen binnen de zogenaamde 20-kilometerzone rondom Schiphol en daarbij gebruik te maken van CO²;

- de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, alsmede met haar werkende personen op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van Ffw aangewezen om de stand te beperken van de grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans, de Indische gans, nijlgans en verwilderde gedomesticeerde (soep) en/of hybride gans binnen de zone zoals aangegeven op de bij het besluit behorende kaart (bijlage 2) en daarbij af te wijken van artikel 9 van de Ffw en daarbij gebruik te maken van CO²;

- de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, alsmede met haar werkende personen op grond van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder b, van Ffw aangewezen om de stand te beperken van de grauwe gans binnen de zogenaamde 20-kilometerzone en daarbij af te wijken van artikel 9 van de Ffw en daarbij gebruik te maken van CO².

Bij besluit van 24 mei 2013 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (GS Utrecht) voor de periode 24 mei 2013 tot en met 1 oktober 2013 aan de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht ontheffing verleend voor het met behulp van vangkooien en koolstofdioxide vangen en doden van grauwe ganzen en verwilderde gedomesticeerde ganzen in het Utrechtse deel van het gebied dat is gelegen in de zogenaamde 20-kilometerzone rondom Schiphol.

Verzoekster heeft tegen beide primaire besluiten bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter tevens verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift dat naar aanleiding van het primaire besluit van GS Utrecht bij de terzake bevoegde rechtbank Midden Nederland is ingediend, is door de rechtbank Midden Nederland met toepassing van artikel 8:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doorgezonden naar de rechtbank Noord-Holland.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 mei 2013. Namens...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT