Voorlopige voorziening van Rechtbank Midden-Nederland, 29 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Midden-Nederland

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Zittingsplaats Utrecht

Bestuursrecht

zaaknummer: UTR 13/2712

uitspraak van de voorzieningenrechter van 29 mei 2013 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

de Stichting Behoud Lepelenburg en Omgeving, te Utrecht, verzoekster

(gemachtigde: drs. C. van Oosten),

en

de burgemeester van Utrecht, verweerder

(gemachtigde: mr. N. Oosterwegel).

Procesverloop

Bij besluit van 23 mei 2013 heeft verweerder aan studentenvereniging C.S. Veritas (de vergunninghouder) een evenementenvergunning verleend voor het evenement Benefiet-concert Veritas op 1 juni 2013 in het park Lepelenburg van 13:00 uur tot 21:00 uur.

Verzoekster heeft tegen het besluit bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen en de verleende vergunning te schorsen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 mei 2013. Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde en door drs. [A], secretaris-penningmeester. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Namens de vergunninghouder zijn verschenen [B] en [C].

Overwegingen

  1. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  2. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

  3. De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoekster tot doel heeft het behartigen in de ruimste zin van de belangen van de bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving van het Lepelenburg in Utrecht. Verzoekster kan daarom als belanghebbende worden aangemerkt en is ontvankelijk in haar verzoek om een voorlopige voorziening.

  4. De voorzieningenrechter stelt verder vast dat ter zitting tussen partijen overleg heeft plaatsgevonden en verzoekster haar bezwaargrond voor zover deze ziet op het beschermen van de kroonprojecties van de bomen in het park, niet langer handhaaft.

  5. Verzoekster betoogt dat het aan de vergunning verbonden geluidsvoorschrift is gestoeld op een onbevoegd opgestelde beleidsregel. De Beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen (de Beleidsregel) is volgens verzoekster namelijk niet door de gemeenteraad vastgesteld en daarom onverbindend.

  6. De voorzieningenrechter overweegt dat de Beleidsregel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT