Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 3 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Wrakingskamer

Registratienummer wraking Wr 185-07-2013

Datum beslissing 3 juni 2013

Beslissing op het verzoek als bedoeld in artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

in de zaak met zaaknummer HD 200.121.148/01 (de hoofdzaak) van

[X.],

verzoeker tot wraking,

hierna te noemen: verzoeker,

advocaat: mr. ing. P.M.A.C. van de Laak,

tegen:

[Y.] h.o.d.n. Watersport Den Bosch,

hierna te noemen: [geintimeerde],

advocaat: mr. D.H. Andries,

strekkende tot wraking van mr. M.G.W.M. Stienissen, raadsheer in de civiele sector van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

 1. Het procesverloop

  1.1. Op 21 mei 2013 is ter griffie van dit hof een door mr. ing. P.M.A.C. van de Laak, advocaat te Moergestel, namens verzoeker ingediend wrakingsverzoek ontvangen.

  1.2. Mr. Stienissen heeft niet in de wraking berust. Hij heeft op 27 mei 2013 een schriftelijke reactie op het verzoek aan het hof toegezonden. Deze reactie is ter zitting van de wrakingskamer aan verzoeker overhandigd.

  1.3.De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek ter openbare zitting van 28 mei 2013

  behandeld. Mr. Stienissen, die heeft laten weten geen gebruik te willen maken van de gelegenheid om op het wrakingsverzoek te worden gehoord, is ter zitting niet verschenen.

  Namens verzoeker is mr. ing. Van de Laak ter zitting verschenen en gehoord. Mr. ing. Van de Laak heeft het wrakingsverzoek nader toegelicht aan de hand van pleitnotities. Mr. F.J.M. Drykoningen, kantoorgenoot van mr. Andries, de advocaat van [geintimeerde], en [geintimeerde] zijn als toehoorders bij de zitting aanwezig geweest.

  1.4.De wrakingskamer heeft de behandeling korte tijd geschorst teneinde mr. ing. Van de Laak in de gelegenheid te stellen alsnog kennis te nemen van de schriftelijke reactie van mr. Stienissen op het wrakingsverzoek.

  1.5.Na de mondelinge behandeling heeft de voorzitter het onderzoek gesloten en medegedeeld dat de wrakingskamer op 3 juni 2013 uitspraak zal doen.

  2 Het verzoek tot wraking

  2.1.Mr. ing. Van de Laak heeft bij faxbericht d.d. 19 mei 2013 – kort samengevat – het volgende aan de wraking ten grondslag gelegd.

  Bij brief d.d. 7 mei 2013 (bijlage bij het wrakingsverzoek) heeft mr. ing. Van de Laak de rolraadsheer verzocht de procedure in de hoofdzaak op de slaaprol te plaatsen nu verzoeker buiten staat is vanwege een levensbedreigende ziekte en per direct voor operatie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT