Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 30 de Mayo de 2013

Datum uitspraak30 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201303767/2/A1.

Datum uitspraak: 30 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) van [verzoeker], hangende het hoger beroep van onder meer:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 14 maart 2013 in de zaken nrs. 12/192, 12/224 en 12/264 in de gedingen tussen:

[verzoeker],

[wederpartij A], wonend te Beek,

[wederpartij B] en [wederpartij C], wonend te Beek,

en

het college van burgemeester en wethouders van Beek.

Procesverloop

Bij besluit van 20 december 2011 heeft het college [vergunninghouders] te Heerlen omgevingsvergunning verleend voor het gedeeltelijk in afwijking van het bestemmingsplan verbouwen en uitbreiden van het gebouw van de voormalige sigarenfabriek "Hennekenshof" tot woonzorgcomplex en het slopen van diverse aan- en bijgebouwen op het perceel [locatie] te Beek.

Bij uitspraak van 14 maart 2013 heeft de rechtbank het door onder meer [verzoeker] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft onder meer [verzoeker] hoger beroep ingesteld. Voorts heeft hij de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 16 mei 2013, waar [verzoeker], vertegenwoordigd door mr. M.W.M. Pennings, advocaat te Beek, en het college, vertegenwoordigd door S. Hannen en P.H. de Jonge, beiden werkzaam in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Tevens is daar [vergunninghouders], vertegenwoordigd door ing. A.J.F. Schijns, bijgestaan door mrs. H.J.J.M. van der Bruggen en M.J.J. Smeets, beiden advocaat te Roermond, gehoord.

Overwegingen

1. Genomen besluiten zijn in het algemeen uitvoerbaar, ook als daartegen een rechtsmiddel is aangewend. Dit uitgangspunt geldt te meer indien, zoals in dit geval, de rechter in eerste aanleg het tegen het besluit ingestelde beroep ongegrond heeft bevonden. Daarbij geldt dat een vergunninghouder van een verleende vergunning, zolang deze niet in rechte onaantastbaar is, op eigen risico gebruik maakt, ook als een verzoek, als thans aan de orde, wordt afgewezen.

2. Het bouwplan voorziet in het realiseren van een complex met zorgwoningen, bestaande uit 27 zorgunits en vier zogenoemde clusterwoningen. De clusterwoningen zijn bedoeld voor patiënten met psychogeriatrische problemen, met name dementerende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT