Verzet van Rechtbank Overijssel, 8 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 8 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

RECHTBANK OVERIJSSEL

Bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 12/1113

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak van

Opposant:

[naam],

wonende te Helmond,

gemachtigde: mr. J. van Gemert.

Procesverloop

Bij uitspraak van 27 december 2012 heeft de rechtbank met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) het beroep van opposant niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze uitspraak is verzet gedaan.

Het verzet is ter zitting van 9 april 2013 behandeld. Namens opposant is, onder kennisgeving daarvan aan de rechtbank, niemand verschenen.

Overwegingen

 1. Verzet, als bedoeld in artikel 8:55 van de Awb, betreft uitsluitend de vraag of de rechtbank ten onrechte tot vereenvoudigde behandeling is overgegaan wegens – in dit geval – de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep. ‘Kennelijk’ betekent dat over de uitkomst van de procedure in redelijkheid geen twijfel mogelijk is.

 2. Allereerst merkt de rechtbank op dat over het thans aan de orde zijnde verzet van opposant door een andere enkelvoudige kamer van de rechtbank wordt geoordeeld dan die welke op het beroep van opposant heeft beslist.

  Daarnaast wijst de rechtbank er op dat het onderhavige verzet is gedaan bij de rechtbank

  Oost-Nederland. Met ingang van 1 april 2013 is de zogeheten Splitswet (Staatsblad 2012, 666) in werking getreden. Hierdoor is het per 1 januari 2013 ingevolge de Wet herziening gerechtelijke kaart (Staatsblad 2012, 313) gevormde arrondissement Oost-Nederland gesplitst in de arrondissementen Gelderland en Overijssel. Als gevolg hiervan wordt deze uitspraak gedaan door de rechtbank Overijssel.

 3. Per fax van 18 juni 2012 heeft opposant de Korpsbeheerder van de Regiopolitie Twente (hierna: de Korpsbeheerder) verzocht om toezending van een afschrift van een op 17 februari 2012 genomen weigeringsbesluit als bedoeld in artikel 2:15, vierde lid, van de Awb alsmede om toezending van een kopie van het verzendbewijs van dat schrijven.

  Bij fax van 9 september 2012 heeft opposant de Korpsbeheerder meegedeeld dat hij in gebreke is een besluit te nemen op zijn verzoek van 18 juni 2012.

  Op 6 november 2012 heeft opposant vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek van 18 juni 2012.

 4. De Korpsbeheerder heeft in het verweerschrift van 22 november 2012 aangegeven dat het verzoek van opposant van 18 juni 2012 niet bij hem bekend is en dat het faxbericht ook niet is geregistreerd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT