Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 30 de Mayo de 2013

Datum uitspraak30 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201302666/2/R3.

Datum uitspraak: 30 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker] en anderen, allen wonend te Waalre,

en

de raad van de gemeente Waalre,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 5 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonwagencentrum Broekweg" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker] en anderen beroep ingesteld. [verzoeker] en anderen hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 16 mei 2013, waar [verzoeker] en anderen, bijgestaan door mr. P.J.A. van de Laar, advocaat te Eindhoven, en de raad, vertegenwoordigd door mr. T.E.P.A. Lam, advocaat te Nijmegen, mr. S.G. Beekman, A.P.M. Sluijter en ing. H.J.M. Dings, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

  1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

  2. Het plan voorziet in een planologische regeling voor de bestaande woonwagenstandplaatsen aan de Broekweg ten noorden van de kern Waalre.

  3. [verzoeker] en anderen betogen dat de raad ten onrechte het plan heeft vastgesteld, voor zover hierin geen bouwmogelijkheden zijn opgenomen voor bedrijfsloodsen. Zij verzoeken om schorsing van het bestreden besluit en beogen met het verzoek te voorkomen dat het college van burgemeester en wethouders van Waalre handhavend zal optreden tegen de reeds opgerichte loodsen in het plangebied.

  4. Niet in geschil is dat de vorige bestemmingsplannen "Natuurgebieden" en "Woonwagenstandplaatsen" die betrekking hebben op de gronden in het plangebied, niet voorzien in de mogelijkheid van oprichting van bedrijfsloodsen. De voorzitter overweegt dat [verzoeker] en anderen niet gebaat zijn bij schorsing van het bestreden besluit, omdat met een schorsing de vorige planologische regelingen voor deze gronden van toepassing blijven. Voor zover...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT