Kort geding van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 6 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

Locatie Alkmaar

CVZ/AS

KG nummer: C/14/145747/KG ZA 13-140

datum: 6 juni 2013

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de stichting WONINGSTICHTING DEN HELDER,

gevestigd te Den Helder,

EISERES IN KORT GEDING,

advocaat mr. J. de Beurs te Den Helder,

tegen:

de besloten vennootschap STECLAN BLOEMBOLLEN B.V.,

gevestigd en kantoor houdende te Callantsoog, gemeente Zijpe,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

gemachtigde mr. A.P.G. Hendriks, rentemeester te Druten.

Partijen zullen verder worden genoemd "Woningstichting" respectievelijk "Steclan".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 27 mei 2013 zijn verschenen namens Woningstichting de heer [naam 1] (bedrijfsleider) en de heer [naam 2](hoofd financiën) vergezeld van mr. De Beurs voornoemd en namens Steclan de heer[naam 3] en de heer[naam 4].

Woningstichting heeft gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Steclan heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Woningstichting de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Tussen Woningstichting als verhuurder en Steclan als huurder is op 1 juli 2011 een huurovereenkomst bedrijfsruimte [adresgegevens] gesloten. De overeenkomst ziet op (ver)huur van een bollenschuur te Julianadorp.

2.2 De huurovereenkomst houdt voor zover hier van belang het volgende in:

(...)

DUUR, VERLENGING EN OPZEGGING

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan op 1 juli 2011 voor een periode van 18 maanden en lopende tot en met 31 december 2012.

3.2 Deze huurovereenkomst eindigt tegen het einde van de in 3.1 genoemde periode. Tenzij partijen onderling anders overeenkomen kan deze overeenkomst niet voor een aansluitende periode worden voortgezet.

(...)

LEVERINGEN EN DIENSTEN

5.1 Door of vanwege verhuurder wordt levering van de volgende zaken en diensten verzorgt.

Het energie- en waterverbruik zal door de verhuurder middels een contract met de energie- en waterleverancier worden verzorgd. Maandelijks zal aan de hand van de door de energie- en waterleverancier verstrekte nota's worden afgerekend met de huurder.

Deze nota's zullen aan het einde van de huurperiode worden verrekend met het vastrecht en energieverbruik van de achterliggende woningen voor zover deze via een tussenmeter gebruik maken van dezelfde aansluitingen.

2.3 Op de overeenkomst zijn Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW van toepassing. Deze bepalingen houden onder meer het volgende in:

(...)

Betalingen

26.1 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke huurder op verhuurder heeft of meent te hebben - geschieden door storting dan wel overschrijving op een door verhuurder op te geven rekening. (...)

26.2 Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van [euro] 300,00 per maand..

(...)

Boetebepaling

34. Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de huurovereenkomst en in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt huurder aan verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van [euro] 250,00 per kalenderdag voor elke kalenderdag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

2.4 Op 1 augustus 2012 heeft Woningstichting aan Steclan schriftelijk onder meer het volgende meegedeeld:

(...)

Het huurcontract is aangegaan voor 18 maanden waardoor deze loopt tot en met 31 december 2012. Woningstichting Den Helder heeft geen voornemens het huurcontract te verlengen waardoor deze eindigt per bovengenoemde datum.

U dient de loods leeg en schoon op te leveren. Wij hebben de eindinspectie gepland op 2 januari 2013 tussen 10.00 en 11.00 uur.

2.5 In september 2012 hebben partijen overleg gevoerd voor een oplossing over de ontstane achterstand in de betalingen voor energie- en waterverbruik. De openstaande vordering bedroeg op dat moment [euro] 47.155,73. Tussen partijen is een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT