Kort geding van Rechtbank Overijssel, 31 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/137328 / KG ZA 13-98

datum vonnis: 31 mei 2013 (n)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dealerstation B.V.,

gevestigd te Deventer,

eiseres,

advocaat: mr. M. Krabben- Tmim te Deventer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dealerdirect BV,

gevestigd te Enschede,

gedaagde,

advocaat: mr. L. Bezoen te Enschede.

Partijen zullen hierna als ‘Dealerstation’ en ‘Dealerdirect’ worden aangeduid.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding, inclusief producties

  - de door Dealerdirect ingediende producties 1 tot en met 10

  - de door Dealerstation ingediende aanvullende producties 10 tot en met 15

  - de pleitnota van Dealerstation

  - de pleitnota van Dealerdirect

  - de mondelinge behandeling

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. In deze zaak staat het navolgende vast.

  2.2. Dealerstation drijft een onderneming die onder meer een online veilingsite voor auto’s, bedrijfswagens en andere wegvoertuigen verzorgt en exploiteert.

  2.3. Dealerdirect handelt in personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s, aanhangwagens en opleggers.

  2.4. Dealerstation heeft op 10 januari 2013 de domeinnaam besteautobod.nl geregistreerd.

  2.5. WebReus B.V. heeft op 27 maart 2013 de domeinnaam beste-autobod.nl geregistreerd, en houder van de domeinnaam is blijkens het ‘Whois-register’ de heer [S].

 3. Het geschil

  Standpunt Dealerstation

  3.1. Dealerstation vordert - verkort weergegeven - dat de voorzieningenrechter bij vonnis,

  uitvoerbaar bij voorraad:

  1. Dealerdirect te bevelen dat iedere inbreuk op de handelsnaam en/of domeinnaam ‘besteautobod.nl’ wordt gestaakt en gestaakt blijft en subsidiair Dealerdirect te bevelen iedere onrechtmatige gedraging jegens besteautobod.nl te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van handelsnamen en/of domeinnamen die identiek zijn aan of overeenstemmen met de handelsnaam ‘besteautobod.nl, alles of straffe van verbeurte van een dwangsom;

  2. Dealerdirect te bevelen om de aan de domeinnaam beste-autobod.nl gekoppelde website ontoegankelijk te maken of te verwijderen en te bevelen om de naam van de houder van de domeinnaam beste-autobod.nl te wijzigen in de naam van Dealerstation, althans alle medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam beste-autobod.nl aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT