Kort geding van Rechtbank Overijssel, 6 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/138413 / KG ZA 13-143

Vonnis in kort geding van 6 juni 2013

in de zaak van

[eiser],

wonende te [adres],

eiser,

advocaat mr. I.P. Rietveld te Arnhem,

tegen

[gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde,

niet verschenen.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met 9 producties;

  - de mondelinge behandeling;

  - het tijdens de behandeling tegen gedaagde verleende verstek.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De beoordeling

  2.1. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, met dien verstande dat de vordering tot betaling van een voorlopige immateriële schadevergoeding van € 5.000,00 zal worden afgewezen. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter dat ten aanzien van deze vordering van een spoedeisend belang aan de zijde van [eiser] niet is gebleken. Volgens vaste rechtspraak is met betrekking tot een geldvordering in kort geding in het algemeen terughoudendheid op haar plaats en dienen door de eisende partij, in dit geval [eiser], naar behoren feiten en omstandigheden te worden gesteld die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden. Dit heeft [eiser] evenwel niet gedaan, mede in aanmerking genomen dat de gepretendeerde schade op geen enkele wijze is onderbouwd.

  2.2. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiser worden begroot op:

  - dagvaarding € 94,80

  - griffierecht 75,00

  - salaris advocaat 527,00

  Totaal € 696,80

 3. De beslissing

  De voorzieningenrechter

  3.1. verbiedt gedaagde op zijn website www.pedofielennetwerknoordholland.nl

  te plaatsen de naam van [eiser] en de link c.q. verwijzing naar de uitzending van SBS6 van Undercover in Nederland d.d. [datum] of andere soortgelijke berichten en voor zover dergelijke berichten nog op de website staan deze binnen één dag na betekening van dit vonnis te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of gedeelte daarvan dat gedaagde handelt in strijd met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT