Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Den Haag (Nederland), 28 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Den Haag (Nederland)

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.086.435/01

Rolnummer rechtbank : 389345 / KG ZA 11-282

Arrest d.d. 28 mei 2011

in de zaak van

Creatie I B.V.,

gevestigd te Den Haag,

appellante,

hierna te noemen: Creatie,

advocaat: mr. A.H. Vermeulen te Den Haag,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. R. Sekeris te Rotterdam.

Het verdere verloop van het geding

Bij tussenarrest van 7 juni 2011 is een comparitie van partijen gelast. De comparitie heeft op 27 september 2011 plaatsgevonden. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. Beide partijen hebben ten behoeve van de comparitie producties in het geding gebracht. Bij memorie van grieven (met producties) van 7 augustus 2012 heeft Creatie vier grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord (met productie) heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden. Op 20 maart 2013 hebben partijen hun zaak doen bepleiten. Ter zitting heeft Creatie nog een zestal producties overgelegd. Van de pleitzitting is proces-verbaal opgemaakt. Aangezien partijen in overleg waren over een minnelijke regeling is de zaak naar de rol verwezen voor uitlating. Partijen hebben het hof via een H-formulier bericht dat zij niet nader tot elkaar zijn gekomen en hebben om arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn door partijen niet bestreden, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

2. Het gaat in deze zaak om het volgende.

2.1 [geïntimeerde] was eigenaar van een tweetal garages met afzonderlijke bovenwoning gelegen aan de [A-straat 1/2] en de [A-straat 3/4] te Den Haag, twee garageboxen met afzonderlijke bovenwoning en open grond gelegen aan de [B-straat 1] te Den Haag alsmede een garage met afzonderlijke bovenwoning en erf gelegen aan de [B-straat 2].

2.2 [geïntimeerde] heeft de hiervoor genoemde onroerende zaken, met uitzondering van de garage aan de [A-straat 3/4] op 13 juni 2007 aan Creatie verkocht. In de koopakte is – voor zover hier van belang – bepaald:

“(…)

Artikel 18;

Koper zal zorg dragen voor kadastraal splitsing in appartementsrechten van het perceel [A-straat 3/4], waarbij de parterre bedrijfsruimte [A-straat 4] (A1) in eigendom blijft bij verkoper, terwijl het bovenhuis (1e etage + kapverdieping) [A-straat 3] als A II geleverd zal worden aan koper.

De te vervaardigen splitsingakte in relatie tot bovengenoemde kadastrale splitsing, zal qua verdeling van gezamenlijke onderhoud zo beperkt mogelijk zijn, zodat de appartementseigenaren met name individueel onderhoud aan hun eigendom dienen uit te voeren. Van bovengenoemd gezamenlijk onderhoud wordt uitgesloten de renovatie en groot onderhoudskosten welke betrekking hebben op het realiseren van het bovenhuis nummer [3] waaronder o.a. de kosten in relatie tot dak en gevels welke kosten geheel voor rekening van koper komen. (…)"

2.3 Bij akte van splitsing van 10 augustus 2007 zijn de onder 2.1. genoemde onroerende zaken aan de [A-straat 1/2], de [A-straat 3/4] en de [B-straat 2] (verder: het Gebouw) betrokken in een splitsing in appartementsrechten. Bij deze splitsing zijn de volgende appartementsrechten ontstaan:

“1. het appartementsrecht rechtgevende op uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend [postcode] ’s Gravenhage, [A-straat 4], kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie [...] complexaanduiding [...] appartementsindex A-1 uitmakende één/tiende aandeel in het gebouw;

2. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend [postcode] ’s-Gravenhage, [A-straat 2], woonruimten pop de eerste tweede verdieping met plat op de eerste verdieping, plaatselijk bekend ([postcode]) ’s-Gravenhage [A-straat 3] en [1] en ([postcode]) [B-straat 2] (en [3]), kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie [...] complexaanduiding [...] appartementsindex A-2, uitmakende negen/tiende aandeel in het gebouw;(…)”.

De hiervoor genoemde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT