Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 7 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/821138-12

Datum uitspraak: 07 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1962],

wonende te [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 24 mei 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 6 december 2012. Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2012 tot en met 29 mei 2012 te Veldhoven, in elk geval in Nederland, een aantal afbeelding(en), te weten (46) (digitale) foto('s) heeft verspreid en/of aangeboden (door het (laten) verzenden van e-mail naar een ontwikkelcentrale) en/of heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die (digitale) foto's heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het betasten en/of aanraken van de schaamstreek van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) erotisch gekleed is/zijn en/of poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen, door welke (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de nadrukkelijke en/of expliciete afbeelding van de

(ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen deze afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft/hebben en/of strekt/strekken tot seksuele prikkeling;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsmiddelen en de beoordeling daarvan.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft conform het schriftelijke requisitoir onder meer naar voren gebracht:

De verdediging bracht voor de politierechterzitting van 19 februari 2013 een document in, een disclaimer, waaruit af te leiden valt dat op de site van [naam 1] alleen foto's van modellen boven de leeftijd van l8 jaar worden weergegeven. Verdachte mocht er dan ook op vertrouwen dat hij geen kinderporno zou downloaden, aldus de verdediging.

Het doel van de wetgeving waar het gaat om kinderporno is niet alleen het beschermen van het individuele kind tegen seksueel misbruik, maar ook het in het algemeen beschermen van kinderen tegen de verleidingen van het deelnemen aan seksueel gedrag, of tegen de subcultuur waarin seksuele handelingen met en door minderjarigen normaal en acceptabel worden voorgesteld.

In artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (240b Sr) is sinds 1986 de term "kennelijke leeftijd" opgenomen. Uit jurisprudentie blijkt dat daarmee wordt bedoeld dat de werkelijke leeftijd van de afgebeelde persoon of personen, in dit geval de modellen, niet relevant is. Het aantonen van de werkelijke leeftijd heft de strafbaarheid niet op als de kennelijke leeftijd van de persoon die wordt afgebeeld onder de 18 jaar wordt geschat.

Rijst vervolgens de vraag op welke wijze de kennelijke leeftijd moet worden geschat en tot wie het begrip zich richt. Is dat een deskundigenoordeel of is dat het oordeel van de gemiddelde burger en hier op zitting uiteindelijk uw rechtbank? Dat is de gemiddelde burger, de interpretatie die hij/zij geeft aan de betreffende afbeeldingen.

Natuurlijk kan een deskundigenoordeel van belang zijn. Echter, als dat er niet is, of als dat betwist zou worden, dan dient uw rechtbank door eigen waarneming vast te stellen of de afbeeldingen in dit geval doen geloven dat sprake is van afbeeldingen van kinderpornografische aard.

Had verdachte zelf moeten en kunnen concluderen dat de modellen op een aantal afbeeldingen de kennelijke leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt?

Deze vraag dient volgens het Openbaar Ministerie met ja te worden beantwoord.

Op basis van vorenstaande is de officier van justitie van mening dat bewezen verklaard kan worden dat verdachte in de in de tenlastelegging genoemde periode 46 afbeeldingen met daarop kinderpornografisch materiaal heeft verworven, aangeboden, in zijn bezit heeft gehad en zich toegang heeft verschaft tot die foto's, door middel van een geautomatiseerd werk en/of gebruikmaking van een communicatiedienst.

Het standpunt van de verdediging.

Door de raadsman is conform de door hem overgelegde pleitnotities onder meer naar voren gebracht:

Ten aanzien van het merendeel van de afbeeldingen kan gesproken worden van seksuele gedragingen als bedoeld in artikel 240b Sr.

Dat geldt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT