Hoger beroep kort geding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 4 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.119.521

arrest van 4 juni 2013

in de zaak van

mrs Michel Omer Justin Vanbuul, Felix Boudewijn Remi Josef Ruysschaert en Mark Leo Alex Gerard Bernaerts, in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de rechtspersoon naar Belgisch recht [X.] BVBA,

gevestigd te [vestigingsplaats], België,

appellanten,

advocaat: mr. A.J.L.J. Pfeil,

tegen:

 1. [geïntimeerde sub 1.],

 2. Telstar B.V.,

  beiden gevestigd te [vestigingsplaats],

  geïntimeerden,

  advocaten: mr. R.S. le Poole en L. Broers,

  op het bij exploot van dagvaarding van 18 december 2012 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond gewezen vonnis in kort geding van 20 november 2012 tussen appellanten - curatoren - als eisers en geïntimeerden – [geintimeerden] cs - als gedaagden.

 3. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 118340/KG ZA 12-183)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

 4. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij voormeld exploot hebben de curatoren zes grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van hun vorderingen in eerste aanleg, met veroordeling van de curatoren in de proceskosten van beide instanties, met nakosten en wettelijke rente.

  2.2. Bij memorie van antwoord, tevens verzoek tot aanhouding, hebben [geintimeerden] cs een productie (nr. 8) overgelegd en de grieven bestreden.

  Het hof heeft een verzoek van [geintimeerden] cs om de uitspraak in deze zaak aan te houden totdat het hof een eindarrest heeft gewezen in de hoofdzaak, tegen welk verzoek de curatoren zich hebben verzet, afgewezen.

  2.3. Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd.

 5. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding.

 6. De beoordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

  4.1.1. Bij vonnis van de rechtbank van Koophandel te Tongeren, België, van 29 maart 2007 is [X.] BVBA in staat van faillissement verklaard met aanstelling van de curatoren tot curator.

  [X.] BVBA is sinds 8 augustus 2003 de rechtsopvolgster onder algemene titel van [Y.] B.V. (verder: [Y.] B.V.). [Y.] B.V. had op 7 maart 1994 de zogenaamde Oude Catalogus voor fl. 2.000.000,-- in eigendom verkregen. De Oude Catalogus is een omvangrijk bestand geluidsopnamen van diverse artiesten, bestemd voor exploitatie.

  4.1.2. [geintimeerden] cs hebben op 12 juni 2003 [X.] BVBA (toen nog genaamd [Y.] B.V.) en drie anderen (erven van de op 17 april 2002 overleden mevrouw [mevrouw]) gedagvaard voor de rechtbank Roermond en onder meer gevorderd aan [Z.] B.V. om niet over te dragen de Oude Catalogus en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten, en aan [Z.] B.V. te betalen een bedrag van € 1.100.134,-- wegens ten onrechte ontvangen royalties, althans – als de rechtbank zou oordelen dat de Oude Catalogus in eigendom toebehoort of toebehoorde aan [Y.] B.V. – aan [Z.] B.V. te betalen een bedrag van € 1.430.489,-- wegens door [Z.] B.V. aan de Oude Catalogus gemaakte kosten.

  [X.] BVBA en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT