Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, 21 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 522638 CV EXPL 13-1597

typ: AodK

Vonnis d.d. 21 mei 2013

in de zaak

 1. [NAAM EISENDE PARTIJ 1]

  en

 2. [NAAM EISENDE PARTIJ 2],

  beiden wonend te [adresgegevens eisende partij 1 en 2],

  eisende partij,

  hierna separaat aan te duiden als: [namen eisende partij 1 en 2],

  gemachtigde: mr. L.C. van Kasteren te Maastricht;

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIJBEN WOONCENTER B.V.,

  gevestigd en kantoorhoud te Roermond,

  gedaagde partij,

  hierna aan te duiden als: Sijben,

  gemachtigde: R.W.H. van Dijk, gerechtsdeurwaarder.

 3. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

  1.1. Het procesverloop blijkt uit het volgende:

  - het exploot van dagvaarding d.d. 1 mei 2013 met producties;

  - de mondelinge behandeling van 13 mei 2013 en de daarvan opgemaakte aantekeningen.

  1.2. Vervolgens is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak op vandaag vastgesteld is.

 4. DE FEITEN

  2.1. Voorshands staan de volgende feiten vast.

  2.2. Bij vonnis van de rechtbank Maastricht van 16 juni 2010 – zaaknummer 150847 – is [naam eisende partij 1] veroordeeld om aan Sijben te betalen een bedrag van € 11.394,44 exclusief rente en kosten.

  2.3. [naam eisende partij 1] heeft tot op heden niet aan deze vordering voldaan.

  2.4. In verband met verhaal van haar vordering heeft Sijben bij monde van de door haar ingeschakelde deurwaarder aangekondigd executoriaal beslag te doen leggen op onder andere de inboedel en inventaris die aanwezig is in de woning van [naam eisende partij 1].

 5. HET GESCHIL

  3.1. [namen eisende partij 1 en 2] vorderen dat de voorzieningenrechter bij wege van onmiddellijke voorziening bij voorraad en bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de door Sijben aangezegde executoriale verkoop zal verbieden, althans een zodanige voorziening zal treffen als de voorzieningenrechter zal vermenen te behoren, met verwijzing van Sijben in de kosten van deze procedure.

  3.2. [namen eisende partij 1 en 2] voeren ter onderbouwing van hun vordering – kort en voor zover van belang – het volgende aan.

  [naam eisende partij 1] betwist niet dat hij het bedrag tot betaling waarvan hij bij vonnis van de rechtbank Maastricht is veroordeeld – € 11.394,44 exlusief rente en kosten – aan Sijben dient te voldoen. Hij beschikt op dit moment echter niet over de financiële middelen daartoe.

  Sijben heeft bij monde van de door haar ingeschakelde deurwaarder aangekondigd executoriaal beslag te zullen leggen op onder andere de in de woning aanwezige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT