Voorlopige voorziening van Rechtbank Amsterdam, 4 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 13/2523 VEROR

uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen

verzoeker 1 [bewonersvereniging],

gevestigd te [vestigingsplaats],

en

verzoeker 2,

verzoeker 3,

verzoeker 4,

verzoeker 5,

verzoeker 6,

allen wonende te [woonplaats],

verzoekers,

gemachtigde mr. drs. J. Rutteman,

en

de burgemeester van Amsterdam,

verweerder sub 1 (hierna: de burgemeester),

en

het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost,

verweerder sub 2 (hierna: het stadsdeel)

gemachtigden E.J. Gossink en mr. R.M.E. de Vries.

Tevens heeft als partij aan het geding deelgenomen:

[derde-belanghebbende],

gevestigd te Amsterdam,

vergunninghoudster.

Procesverloop

Verzoekers hebben op 17 mei 2013 een verzoek ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek hangt samen met het door verzoekers ingediende bezwaar tegen de door de burgemeester aan vergunninghoudster op 16 mei 2013 verleende evenementenvergunning voor het organiseren van “Amsterdam Open Air 2013” op

8 en 9 juni 2013 en “Amsterdam Open Air Camping” van 7 tot en met 9 juni 2013.

Verzoekers hebben bij brief van 22 mei 2013 een tweede verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Dit verzoek hangt samen met het beroep dat verzoekers hebben ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het stadsdeel op hun verzoek om handhavend op te treden tegen de evenementen “Amsterdam Open Air 2013” en “Amsterdam Open Air Camping”.

De voorzieningenrechter heeft beide verzoeken behandeld ter zitting van 30 mei 2013.

[Bewonersvereniging] heeft zich laten vertegenwoordigen door [vertegenwoordiger] en heeft zich laten bijstaan door haar gemachtigde. De overige verzoekers, de burgemeester en het stadsdeel zijn ter zitting vertegenwoordigd door hun gemachtigden.

Overwegingen

  1. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gaat de voorzieningenrechter na of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist. Bij de daarvoor vereiste belangenafweging gaat het om een afweging van enerzijds het belang van de verzoeker dat een onverwijlde voorziening wordt getroffen en anderzijds het door de onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang.

  2. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

  3. Bij het besluit van 16 mei 2013 is - onder verschillende voorwaarden - aan vergunninghoudster een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een tweedaags dancefestival genaamd “Amsterdam Open Air 2013” en een driedaags evenement genaamd “Amsterdam Open Air Camping”.

    Blijkens de vergunning zal het evenement “Amsterdam Open Air 2013” plaatsvinden op zaterdag 8 juni 2013 van 12:00 uur tot 23:00 uur en op zondag 9 juni 2013 van 12:00 uur tot 23:00 uur in het recreatiegebeid Gaasperplas, noordzijde, te Amsterdam. Dit evenement biedt plaats aan maximaal 40.000 bezoekers, verdeeld over twee dagen met een maximum van 20.000 bezoekers per dag en dient te worden gehouden op een door hekken afgesloten deel van het recreatiegebied.

    Het evenement “Amsterdam Open Air Camping” zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2013 van 18:00 uur tot 04:00 uur, op zaterdag 8 juni 2013 van 18:00 uur tot 04:00 uur en op zondag 9 juni 2013 van 11:00 uur tot 12:00 uur op het terrein van de Gaasper Camping Amsterdam, gelegen aan de Loosdrechtdreef 7 te Amsterdam en dit evenement biedt plaats aan maximaal 1.950 bezoekers per evenementendag.

  4. Ten aanzien van het verzoek hangende het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het handhavingsverzoek overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

    4.1. Verzoekers hebben het stadsdeel bij brief van 10 mei 2013, dus nog voordat de burgemeester de bestreden evenementenvergunning aan vergunninghoudster had verleend, verzocht om handhavend op te treden tegen de evenementen, omdat het beoogde gebruik van de betreffende terreinen in het Gaasperpark volgens verzoekers in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Verzoekers hebben het stadsdeel een termijn van één week gesteld om een besluit te nemen. Omdat het stadsdeel dit niet binnen de gestelde termijn heeft gedaan, hebben verzoekers op 22 mei 2013 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend ertoe strekkende dat het stadsdeel wordt opdragen om...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT