Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

team handel

zaaknummer / rolnummer: C/11/100094 / HA ZA 12-2221

Vonnis van 5 juni 2013

in de zaak van

 1. [Eiser 1]

  wonende te Hardinxveld-Giessendam,

 2. [Eiseres 2]

  wonende te Hardinxveld-Giessendam,

  eisers,

  advocaat mr. L. Alberts,

  tegen

  de publiekrechtelijke rechtspersoon

  GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM,

  zetelend te Giessendam,

  gedaagde,

  advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.

  Partijen zullen hierna [eisers] en de Gemeente genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 23 januari 2013

  - het proces-verbaal van comparitie van 13 mei 2012.

 4. De feiten

  2.1. [eisers] heeft op 23 december 2010 een aanvraag ingediend bij de Gemeente voor een omgevingsvergunning uit hoofde van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), dit voor uitbreiding en verandering van zijn woning, [adres] te Hardinxveld-Giessendam (hierna te noemen: de woning). De woning is gelegen aan een dijk.

  2.2. Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente heeft bij besluit

  van 17 februari 2011 aan [eisers] een omgevingsvergunning verleend voor het volgende:

  “1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;

  2 het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een

  bestemmingsplan.”

  In de vergunning is voorts bepaald:

  “d. Stabiliteit dijk;

  1 Ten behoeve van dit bouwplan gaat de vergunninghouder een gedeelte uitgraven;

  2 De uitgraving geschiedt door, voor en op risico van de vergunninghouder;

  3 Indien na verloop van tijd, als gevolg van uitgraving , zettingsschade ontstaat

  aan de wegconstructie c.q. stabiliteit van de dijk, zullen herstelkosten voor

  rekening van vergunninghouder komen.”

  2.3. In opdracht van [eisers] heeft, na het verlenen van de vergunningaanvraag:

  -ing. G. van Hoogenhuijzen van Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau te Sliedrecht op 25 februari 2011 een rapport “Resultaten geotechnisch onderzoek Funderingsadvies” opgesteld.

  -E. Snapper van De Wissel Constructieadviesbureau te Etten-Leur op 30 maart 2011 een rapport “Aanvullende statistische berekeningen betonconstructie wapening vloer + fundering” opgesteld.

  2.4. [eisers] heeft een aannemer ingeschakeld voor het werk. Op 2 mei 2011 is tijdens ontgravingwerkzaamheden door de aannemer van [eisers] een deel van het dijktalud verzakt, waardoor schade aan kabels aan leidingen is ontstaan.

  2.5. De Gemeente heeft, na te zijn gewaarschuwd door een buurman van [eisers], op dezelfde dag grond doen storten op de plek van de verzakking van de dijk. Voorts heeft de Gemeente ter plekke tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld en heeft zij de nutsbedrijven en beheerders van aanwezige kabels en leidingen gewaarschuwd. Op 4 mei 2011 heeft de gemeente extra grond doen bijstorten.

  2.6. Tussen partijen is na de verzakking gecorrespondeerd, onder meer met het volgende.

  2.7. Bij brief van 10 mei 2011 heeft [eisers] de Gemeente aansprakelijk gesteld voor geleden en te lijden de schade, met als reden:

  “ Omdat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd overeenkomstig de door uw gemeente verleende vergunning, alsmede overeenkomstig de aanwijzingen door uw medewerkers (waarbij ikzelf nota bene nog gewezen heb op de risico’s die zich inmiddels hebben gemanifesteerd), en de schade deswege terug te voeren is op gedragingen waarvoor uw gemeente verantwoordelijkheid draagt.”

  Tevens verzoekt [eisers] onderzoek door de Gemeente naar de het risico op schade aan de woning wegens risico van onderspoeling van de grond onder de fundering van de bestaande woning.

  2.8. Bij brief van 16 mei 2011 heeft de Gemeente [eisers] aansprakelijk gesteld voor schade aan de dijk, die in eigendom aan de Gemeente toebehoort.

  2.9. Bij brief van 16 mei 2011 heeft de verzekeraar van de Gemeente de aansprakelijkstelling door [eisers] van de hand gewezen.

  2.10. In opdracht van [eisers] heeft Ingenieursbureau Inpijn Blokpoel te Sliedrecht op 2 juni 2011 aan [eisers] een “beperkte risico analyse”...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT