Raadkamer van Rechtbank Gelderland, 11 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

team strafrecht

zittingsplaats Zutphen

meervoudige raadkamer

parketnummer: 06/460081-06

raadsman: mr. M.W. Stoet, te Den Haag

Op de griffie van deze rechtbank is ingediend een vordering van de officier van justitie van het arrondissementsparket Oost Nederland, gedateerd 16 april 2013, strekkende tot verlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling van:

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

verblijvende in het forensisch psychiatrisch centrum van de Behandelkliniek Nijmegen van de Pompestichting,

met twee jaren.

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd bij vonnis van de rechtbank Zutphen van 15 augustus 2006 ? voor, zoals in dat vonnis is overwogen, een misdrijf gericht tegen of gevaar veroorzakend voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen ? ingegaan op 6 juni 2007 en is laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 15 juni 2011.

De vordering is in het openbaar behandeld door de rechtbank op 28 mei 2013. Van deze behandeling is proces verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

• een verlengingsadvies, gedateerd 4 april 2013, opgemaakt door drs. [psychiater], psychiater, plaatsvervangend hoofd van de inrichting;

• de wettelijke aantekeningen over de perioden van 31 maart 2011 tot 8 november 2011, 8 november 2011 tot en met 31 augustus 2012 en 1 september 2012 tot en met 31 december 2012;

• rapporten Pro Justitia (van zogeheten 6 jaarsverlengingsonderzoeken) van [psychiater], psychiater, gedateerd 22 maart 2013, en van [klinisch psycholoog], klinisch psycholoog, gedateerd 10 april 2013.

Motivering

De vordering is binnen de in artikel 509o van het Wetboek van Strafvordering vermelde termijn ingediend.

De raadsman en betrokkene hebben zich bij de behandeling van de vordering op het standpunt gesteld dat de vordering kan worden toegewezen. Betrokkene heeft hierbij zijn voorkeur uitgesproken voor een verblijf op een longcare- in plaats van een longstay-afdeling. De raadsman en betrokkene refereren zich aan het oordeel van de rechtbank.

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij zijn vordering.

Uit het verlengingsadvies ? in samenhang met de wettelijke aantekeningen ? en de daarop ter zitting gegeven toelichting door de deskundige drs. [behandelcoördinator], behandelcoördinator van betrokkene, en de rapporten Pro Justitia, komt het volgende naar voren:

Betrokkene verblijft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT