Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 6 de Junio de 2013

Datum uitspraak 6 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201301984/2/R3.

Datum uitspraak: 6 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te Sint-Oedenrode,

en

de raad van de gemeente Sint-Oedenrode,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Sint-Oedenrode Oost" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] beroep ingesteld.

[verzoeker] heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 20 juni 2013, waar [verzoeker], vertegenwoordigd door mr. J.A.J.M. van Houtum, en de raad, vertegenwoordigd door J.C.A.M. den Otter, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. [verzoeker], die op de hoek van de Merodestraat en de Van Duppenstraat te Sint-Oedenrode woont, kan zich niet verenigen met het plan voor zover dat vier woningen mogelijk maakt op de gronden achter zijn huis. Hij voert aan dat de afstand van de woningen, die al enige tijd geleden zijn gebouwd, tot zijn woning zodanig klein is dat zijn vrije uitzicht en privacy onaanvaardbaar worden aangetast. De raad had volgens hem niet uit kunnen gaan van de ruimtelijke onderbouwing die ten grondslag is gelegd aan dit plandeel, nu deze onderbouwing uitgaat van de woningen zoals die reeds zijn gebouwd en niet van de maximale mogelijkheden die het plandeel biedt. In dat kader voert hij nog aan dat het plandeel het mogelijk maakt dat bijgebouwen tot op de perceelsgrens worden gebouwd en dat het plandeel meer bebouwing toestaat dan thans feitelijk inmiddels aanwezig is. Tot slot betoogt hij dat met de vier woningen een onaanvaardbaar dichte bebouwingsconcentratie is ontstaan aan dit deel van de Van Duppenstraat. Volgens hem bood het perceel achter zijn huis slechts ruimte voor maximaal drie woningen.

3. De raad stelt over de inpassing in de omgeving dat met de vier woningen aan de Van Duppenstraat de ruimte tussen de wijk Eerschot en de Eerschotsestraat en het onbebouwde perceel aan de Van Duppenstraat kunnen worden opgevuld. Verder wordt het gebied Eerschotsestraat-Heistraat-Merodestraat-Van Duppenstraat met het plandeel stedenbouwkundig voltooid. De schaal en massa...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT