Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 4 de Junio de 2013

Datum uitspraak 4 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201303051/2/R2.

Datum uitspraak: 4 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker] en anderen, allen wonend te Lemele, gemeente Ommen,

en

de raad van de gemeente Ommen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 7 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Lemelerweg 26 en 28 Lemele" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] en anderen beroep ingesteld.

Bij deze brief hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 mei 2013, waar de raad, vertegenwoordigd door C. Visscher en drs. E. Munneke, beiden werkzaam bij de gemeente, is verschenen. Voorts is Zonnevest B.V., vertegenwoordigd door F.J. Weenink en ing. A.M. Exel, ter zitting gehoord.

Overwegingen

  1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

  2. Het plan voorziet in een planologisch kader voor de gronden aan de Lemelerweg 26 en 28 te Lemele (hierna: de gronden) waarbij is voorzien in de realisatie van twee woningen en een hooimijt.

  3. [verzoeker] en anderen stellen dat het plan leidt tot aantasting van het Essenlandschap en aantasting van de bestaande zichtlijnen.

    3.1. De raad stelt zich op het standpunt dat het landschappelijk beeld wordt aangetast door de in het plangebied aanwezige leegstaande boerderij en de daarbij behorende in verval geraakte bijgebouwen en erfbeplanting. Hierdoor is van het kleinschalige esdorpenlandschap op de flank van de aanwezige es weinig overgebleven. Het plan voorziet in herstel van de karakteristieke boerderij waarbij door middel van een beplantingsplan de ruimtelijke kwaliteit van de entree van het dorp Lemele wordt verbeterd en de landschappelijke inpassing zorgt voor het behoud van de zichtlijnen naar de achterliggende es, aldus de raad.

    3.2. Ingevolge artikel 3, lid 3.4.2, van de planregels wordt tot een met de bestemming strijdig gebruik in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik (laten) nemen van gronden en bouwwerken [...] als niet wordt voldaan aan de verplichting met betrekking tot de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen beplantingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

    ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT