Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 6 de Junio de 2013

Datum uitspraak 6 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201302044/2/R4.

Datum uitspraak: 6 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker] en anderen, wonend te Stiens, gemeente Leeuwarderadeel,

en

de raad van de gemeente Leeuwarderadeel,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 13 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Uitbreiding parkeervoorzieningen supermarkt aan de Wythústerwei te Stiens" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] en anderen beroep ingesteld. Bij deze brief hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 13 mei 2013, waar [verzoeker] en anderen, vertegenwoordigd door [verzoeker], en de raad, vertegenwoordigd door A. Flameling en A. Posthuma zijn verschenen. Voorts zijn daar verschenen [partij] en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigden] en bijgestaan door mr. S.A.B. Boer, advocaat te Amsterdam.

Overwegingen

  1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

  2. Het plan voorziet in een uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij de supermarkt aan de Wythústerwei 12-14 te Stiens. De uitbreiding is gedeeltelijk voorzien op gronden die op dit moment in gebruik zijn en bestemd zijn als park.

  3. Verzoekers kunnen zich niet verenigen met het plan omdat dat voorziet in de realisatie van parkeerplaatsen ter hoogte van het Waling Dijkstrapark. Zij vrezen onherstelbare schade aan het park aangezien het bouwrijp maken en het kappen van bomen zal leiden tot een onomkeerbare situatie.

  4. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat de in het plan opgenomen gronden nog niet in eigendom zijn van [partij] Omdat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt met [partij] over het op korte termijn starten van de uitvoering van het project, is een eigendomsoverdracht volgens...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT