Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/035020-02

Uitspraakdatum: 12 juni 2013

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1959],

verblijvende aan [adres].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 10 september 2002 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 7 juni 2012, met één jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 18 april 2013 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 29 mei 2013.

Hierbij zijn de officier van justitie, de getuige-deskundige, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- een voortgangsverslag tbs en verlengingsadvies van de Reclassering Nederland d.d. 6 maart 2013;

- een psychiatrisch rapport van de psychiater (naam psychiater) d.d. 27 februari 2013;

- een beschikking van de rechtbank Midden Nederland d.d. 28 mei 2013 betreffende een voorwaardelijke rechterlijke machtiging in het kader van de Wet BOPZ;

- het persoonsdossier van betrokkene.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van moord, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd voortgangsverslag tbs en verlengingsadvies is onder meer het navolgende gesteld:

De reclassering heeft betrokkene sinds augustus 2012 in begeleiding. De overgang van het transmuraal verlof naar de voorwaardelijke beëindiging is moeizaam verlopen. Betrokkene voelde zich somber en depressief. Het beeld verslechterde in een kort tijdbestek hetgeen geleid heeft tot een tijdelijke terugplaatsing in de Dr. H. van der Hoevenkliniek. Hij is echter snel hersteld en kon zijn dagelijks leven weer hervatten. Een tweede moment van extra ondersteuning vond plaats naar aanleiding van het gesprek met zijn dochter in november 2012. Ook hiervan is betrokkene hersteld. Ondanks het voorspoedige herstel na een emotionele periode is het beeld enigszins grillig te noemen. Dit, gezien tegen de achtergrond van betrokkenes depressieve klachten, vraagt ons inziens om langdurige zorg...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT