Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak10 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/424322 / KG ZA 13-429

Vonnis in kort geding van 10 juni 2013

in de zaak van

[eiser],

h.o.d.n. KMI-MUSIC BANK,

gevestigd te Tilburg,

eiser,

advocaat mrs. N.N. van der Laan en N.W. Mulder,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KRG ASIAN-FOOD B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. E. Doornhein.

Partijen zullen hierna KMI en Asian-Food genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding d.d. 21 mei 2013;

  - de producties van KMI;

  - de producties van Asian-Food;

  - de pleitnota van mr. N.N. van der Laan;

  - de pletinota van mr. E. Doornhein.

  1.2. Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting d.d. 27 mei 2013. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. In het uittreksel van het Handelsregister d.d. 17 mei 2013 staat als bedrijfs-activiteiten voor KMI vermeld:

  (…)

  - Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen;

  Onder de handelsnaam kmi-music bank wordt uitgeoefend:

  - Uitgever van cd’s, mc’s, cdi, dvd etc.;

  - Import en export van geluiddragers, religieuze artikelen, hindoestaanse film, levensmiddelen;

  - Groothandel in boven vermelde artikelen;

  - Produceren films;

  - Organiseren van multiculturele concerten en festivals onder de handelsnaam coco rico wordt uitgeoefend;

  - Botteling en groothandel in frisdrank, handel in rijst en andere voedingsmiddelen.

  2.2. In het uittreksel van het Handelsregister d.d. 17 mei 2013 staat als bedrijfs-activiteiten voor Asian-Food vermeld:

  - Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment;

  - Het voeren van een groothandel in levensmiddelen, daaronder begrepen de im- en export van deze goederen.

 3. Het geschil

  3.1. KMI vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, ook wat betreft de proceskosten:

  verbod

  1. Asian-Food te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen

   te wijzen vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van [X] ten aanzien van de

   President-rijstzak te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het (laten)

   produceren, het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, het in voor-

   raad houden, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van

   inbreukmakende President-rijstzakken, alsook het geregistreerd houden van de merk-

   inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (met nummer

   0866443), een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,= (vijftienduizend

   euro) voor iedere dag, dan wel € 1.500,= (vijftienhonderd euro) voor ieder product

   waarmee - ter vrije keuze van KMI - door Asian-Food na betekening van het te dezen

   te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is

   gegeven;

   opgave

  2. Asian-Food te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 (tien) werkdagen na beteke-

   ning van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van KMI, mw.mr. N.N. van der

   Laan, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant - door

   Asian-Food aan te wijzen - opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke

   en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant

   gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, pak-

   lijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraad administratie, e-mails en /of

   andere bewijsstukken) - van:

   a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle inbreukmakende President-rijstzakken die Asian-Food tot op de dag van de betekening van het te dezen wijzen vonnis heeft (laten) produceren, besteld, aangekocht, gedistribueerd, in voorraad gehouden, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

   b. de aan Asian-Food geleverde aantallen, prijzen en leverdata van alle inbreukmakende Present-rijstzakken die Asian-Food tot op de dag van de betekening van het te deze wijzen vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, zulks gerangschikt per leverancier, producent en/of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende besteldformulieren en facturen;

   c. de door Asian-Food tot op de dag van de betekening van het te dezen wijzen vonnis aan afnemers aangeboden, verkochte en/of geleverde, in voorraad gehouden, aantallen, verkoopprijzen en leverdata van alle inbreukmakende President-rijstzakken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT