Kort geding van Rechtbank Overijssel, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/137885 / KG ZA 13-121

datum vonnis: 5 juni 2013 (fs)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiseres sub 1],

  gevestigd te [plaats],

  verder ook te noemen [eiseres sub 1],

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiseres sub 2]

  verder ook te noemen [eiseres sub 2],

  gevestigd te [plaats],

  eiseressen, gezamenlijk ook te noemen [eiseressen],

  advocaten: mr. M.L.C. Snoeks en mr. B.M. König te Nijmegen,

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Metaalketen Noord-Oost B.V.,

  gevestigd te Hengelo,

  gedaagde,

  verder ook te noemen Metaalketen

  advocaat: mr. I.A. van Rooij te Tilburg.

 3. Het procesverloop

  1.1 [Eiseressen] hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

  1.2 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 27 mei 2013. Ter zitting is namens [eiseressen] verschenen de heer [H], bijgestaan door mr. M.L.C. Snoeks en

  mr. B.M. König. Namens Metaalketen is verschenen mr. A.I. van Rooij.

  1.3 Ter zitting heeft mr. Snoeks te kennen gegeven dat [eiseressen] enkel hun vorderingen jegens Metaalketen handhaven, aangezien de overige drie oorspronkelijk gedaagde partijen alsnog hebben ingestemd met het buitengerechtelijke akkoord.

  1.4 De standpunten van partijen zijn toegelicht aan de hand van pleitnota’s en (van te voren aan de wederpartij en aan de voorzieningenrechter toegezonden) producties.

  1.5 Het vonnis is bepaald op vandaag.

 4. De feiten

  2.1 [Eiseressen] exploiteren een metaalbewerkingsbedrijf. [Eiseres sub 1] is de moedermaatschappij en fungeert als holding. [Eiseres sub 2] is de werkmaatschappij. Vanwege ontstane financiële problemen hebben [eiseressen] hun gezamenlijke debiteuren een buitengerechtelijk crediteurenakkoord aangeboden, inhoudende dat die schuldeisers [eiseressen] finale kwijting verlenen tegen betaling van 15,74% van de totale openstaande vordering. Behalve Metaalketen hebben alle schuldeisers ingestemd met het akkoord.

 5. Het geschil

  3.1 [Eiseressen] vorderen – kort gezegd – veroordeling van Metaalketen tot medewerking aan het aangeboden crediteurenakkoord en bij gebreke van onverkorte en tijdige medewerking dat dit vonnis in de plaats treedt van die medewerking, met veroordeling van Metaalketen in de kosten van het geding, alsmede in de nakosten.

  3.2 [Eiseressen] stellen daartoe dat Metaalketen door het onthouden van haar medewerking aan het buitengerechtelijke crediteurenakkoord misbruik maakt van haar bevoegdheid.

  3.3...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT