Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/825342-06

Uitspraakdatum: 12 juni 2013

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1975],

verblijvende in [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 9 mei 2007 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 7 juni 2011, met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 15 april 2013 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 29 mei 2013.

Hierbij zijn de officier van justitie, de getuige-deskundige, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van de inrichting waar betrokkene verblijft d.d. 19 maart 2013;

- de omtrent betrokkene gehouden wettelijke aantekeningen;

- een psychiatrisch rapport van de forensisch psychiater drs. (naam) d.d. 23 maart

2013;

- een psychologisch rapport van de forensisch psycholoog P.E. (naam) d.d. 2 april

2013;

- het persoonsdossier van betrokkene.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van driemaal "met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen" en eenmaal een poging daartoe en eenmaal terzake "schennis van de eerbaarheid, meermalen gepleegd", terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. De hiervoor genoemde misdrijven betreffen misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Gezien het blijvende karakter van de problematiek richt de behandeling zich in de huidige fase vooral op adequaat risicomanagement. Betrokkene laat reeds geruime tijd zien de gestelde behandeldoelen geleidelijk te behalen en er bestaat overeenstemming over een passend resocialisatieverloop. De resocialisatie dient voor een belangrijk gedeelte vanuit externe controlemogelijkheden te worden uitgezet en kent een gefaseerd tempo. De prognose is dat betrokkene de komende adviesperiode zijn laatste periode van intramurale behandeling tegemoet gaat en dat tevens...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT