Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.124.676/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland 643127 LV 13-9)

arrest in spoed kort geding van de eerste kamer van 11 juni 2013

in de zaak van

Colortrade B.V., handelend onder de naam Sunpoint Next Generation,

gevestigd te Dronten,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Sunpoint,

advocaat: mr. N. Sprengers, kantoorhoudend te Woerden,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiser,

hierna: [geïntimeerde],

advocaat: mr. S.C. Rook, kantoorhoudend te Utrecht.

 1. Het geding in eerste aanleg

  In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 6 maart 2013 van de kantonrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 Het verloop van de procedure is als volgt:

  - de dagvaarding in spoed hoger beroep d.d. 27 maart 2013, met grieven en 11 producties,

  - de conclusie van eis,

  - de memorie van antwoord met 4 (deels separaat toegezonden) producties d.d. 23 april 2013.

  2.2 Vervolgens hebben partijen op 7 mei 2013 de stukken voor het wijzen van arrest overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

  2.3 Op 14 mei 2013 heeft Sunpoint het hof verzocht alsnog pleidooi te bepalen. Dit verzoek is door het hof afgewezen omdat het te laat is gedaan.

  2.4 De vordering van Sunpoint luidt:

  bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis (…) te vernietigen, en opnieuw rechtdoende, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van geïntimeerde af te wijzen, geïntimeerde te veroordelen tot terugbetaling van de reeds door Sunpoint op basis van voornoemd vonnis betaalde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling althans vanaf enig door uw Gerechtshof in goede justitie te bepalen datum, geïntimeerde te veroordelen tot het overhandigen aan Sunpoint van de onderhavige eigendommen van Sunpoint;

  met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties.

 3. De feiten

  3.1 Tegen de weergave van de vaststaande feiten in rechtsoverweging 3.1 tot en met 3.7 van genoemd vonnis is geen grief ontwikkeld en ook anderszins is niet van bezwaren daartegen gebleken, zodat ook in hoger beroep van die feiten zal worden uitgegaan.

  Deze feiten, aangevuld met feiten die in hoger beroep zijn komen vast te staan, luiden:

  3.2 [geïntimeerde], geboren op 20 juli 1952, is op 1 april 2001 als productiemedewerker in dienst getreden bij de in Woerden gevestigde rechtsvoorganger van Sunpoint, van welk bedrijf [B] directeur was. Dit bedrijf is in december 2009 failliet verklaard.

  3.3 Er heeft omstreeks februari 2010 een doorstart plaatsgevonden waarbij Sunpoint, bestuurd door [B]s dochter, [de dochter van B], personeel en activa heeft overgenomen.

  In de nieuwe arbeidsovereenkomst werd de standplaats van [geïntimeerde] Biddinghuizen. De overeenkomst bevat in artikel 5 een beding waarmee de werknemer zich verbindt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever direct of indirect voor een andere werkgever werkzaam te zijn, of zaken te doen voor eigen rekening.

  Artikel 6 bepaalt dat, voor zover in het voorgaande niet anders is bepaald, de CAO voor de Rolluiken- Markiezen- en Zonweringsbedrijven van toepassing is. Deze CAO is thans opgenomen in de CAO Metaal en Techniek.

  3.4 Sinds 14 juni 2011 is [geïntimeerde] volledig arbeidsongeschikt als gevolg van alvleesklierkanker. Zijn levensverwachting was ten tijde van het vonnis in eerste aanleg ongeveer een jaar.

  Vanaf 1 januari 2012 heeft Sunpoint hem 90% betaald van het salaris dat zij hem daarvoor betaalde.

  3.5 Bij brief van 3 december 2012 heeft Sunpoint aan [geïntimeerde] meegedeeld dat zij redenen heeft voor onmiddellijke beëindiging van het dienstverband, maar dat zij de feiten vanwege [geïntimeerde]'s zeer bijzondere persoonlijke situatie nog niet met hem kunnen bespreken en daarom op dit moment (nog) niet overgaat tot ontslag op staande voet. [geïntimeerde] wordt opgeroepen om, zodra hij daartoe in staat is, maar uiterlijk binnen 7 dagen, contact met Sunpoint op te nemen om de inhoud van de brief te bespreken.

  Sunpoint schrijft:

  Op 27 november jl. werden wij gebeld door één van onze klanten, de heer [klant 1] van de firma [Q]. Hij vertelde dat hij telefonisch was benaderd door een persoon uit Utrecht met het aanbod zonweringen en toebehoren over te nemen. De reden dat dit aanbod werd gedaan was dat deze persoon nu ernstig ziek was en dus zijn activiteiten wilde gaan beëindigen. Wat betreft de herkomst van de aangeboden spullen gaf deze persoon aan bij Sunpoint te hebben gewerkt en daardoor over de aangeboden producten te beschikken.

  Direct aansluitend op dit telefoongesprek heeft onze klant contact met ons opgenomen aangezien dit aanbod hem bevreemde. Wij hebben aan onze klant bevestigd dat wij géén verkooppunt te Utrecht hebben en ook niet op de hoogte waren van dit aanbod tot verkoop van Sunpoint-spullen. Vervolgens hebben wij een onderzoek ingesteld.

  Hedenmorgen ontvingen wij diverse foto's (afgelopen weekeinde gemaakt) waarop duidelijk te zien is dat u aan het sjouwen bent met verschillende (zware) spullen die van Sunpoint afkomstig zijn, op een aantal producten zijn zelfs de stickers van Sunpoint nog zichtbaar. Ook verschillende serienummers van de door u aangeboden spullen hebben wij inmiddels in ons systeem kunnen achterhalen en de door u aangeboden spullen blijken zonder twijfel eigendom van Sunpoint. Van deze spullen hebben wij geen verkoop bon aangetroffen waaruit blijkt dat u deze op legale wijze heeft verkregen.

  De getuige die afgelopen week bij u op bezoek is geweest verklaarde dat u onder andere screens, markiezen, motoren, losse knikarmen en allerlei onderdelen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT