Voorlopige voorziening van Rechtbank Gelderland, 13 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Gelderland

RECHTBANK GELDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Arnhem

registratienummer: AWB 13/3130

uitspraak van de voorzieningenrechter ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 13 juni 2013 in het geding tussen

[verzoekers], verzoekers,

gevestigd te Apeldoorn, vertegenwoordigd door mr. A.A. Robbers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, verweerder.

 1. Procesverloop

  Verweerder heeft de Laan van de Dierenriem in Apeldoorn afgesloten tussen de Bovenkruier en de Calypsostraat.

  Verzoekers hebben op 6 juni 2013 bezwaar gemaakt.

  Op 6 juni 2013 hebben verzoekers de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, in die zin dat de getroffen maatregelen worden beëindigd.

  Het verzoek is behandeld ter zitting van 12 juni 2013. Van verzoekers zijn aldaar verschenen [namen], allen bijgestaan door mr. A.A. Robbers. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door J. van de Rijt en mr. J.J. Toorn, gemeenteambtenaren. Tevens is verschenen O. Prinsen, wethouder van de gemeente Apeldoorn.

 2. Overwegingen

  Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaande aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  Bij besluit van 11 juni 2013 heeft verweerder een op 3 juni 2013 namens verzoekers ingediend handhavingsverzoek afgewezen. Ter zitting is door verzoekers bevestigd, dat het door hen op 6 juni 2013 ingediende bezwaarschrift gericht is tegen het besluit van 11 juni 2013. Verweerder heeft zich hiermee ter zitting verenigd.

  De voorzieningenrechter stelt vast, dat er een bezwaarschrift is ingediend tegen het bestreden besluit en dat het verzoek om voorlopige voorziening hieraan connex is.

  Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat verweerder de Laan van de Dierenriem tussen de Bovenkruier en de Calypsostraat heeft afgesloten met hekken en borden “gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee” zoals opgenomen in Bijlage I bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) onder C1.

  Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (verder: WVW 1994) kunnen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT