Raadkamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, President, 16 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:President

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Familierecht

Breda

Enkelvoudige Kamer

Zaaknummer: C/02/251634 FA RK 12-3279

aanvulling van een beschikking in de zaak van

(naam),

wonende te (plaatsnaam),

hierna te noemen de man,

advocaat mr. S.E.C. Segeren-Krijnen, gevestigd te Breda,

en

(naam),

wonende te (plaatsnaam),

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr. M.H.G. Habets, gevestigd te Breda.

  1. De beoordeling

    1.1 Op 15 maart 2013 is ter griffie binnengekomen een brief van mr. Segeren-Krijnen. In deze brief wordt verzocht de tussen partijen gewezen beschikking betreffende de echtscheiding d.d. 22 februari 2013 aldus aan te vullen, dat onderdeel 3.6 van het dictum alsnog uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Bij brief van 26 maart 2013 heeft mr. Habets namens de vrouw aangegeven niet in te stemmen met het verzochte en erop gewezen dat bij onderdeel 3.8 van het dictum het meer of anders verzochte is afgewezen. Bij brief van 27 maart 2013 heeft mr. Segeren-Krijnen aangegeven dat de vrouw (in de echtscheidingsprocedure) akkoord is gegaan met het gewijzigde verzoek van de man.

    1.2 In onderdeel 3.6 van het dictum van de beschikking van 22 februari 2013 is bepaald dat de onderling (door partijen) getroffen vermogens¬rechtelijke regelingen deel uitmaken van de beschikking. De rechtbank heeft ten aanzien van die regelingen onder rechts¬over¬weging 2.7.1 overwogen dat geen grond meer voor vaststelling van de verdeling bestaat nu partijen, voorwaardelijk, zelf de verdeling zijn overeengekomen. Aldus kan worden vastgesteld dat de regelingen door partijen onderling zijn overeen¬gekomen. De rechtbank heeft ter zake niet op een geschil beslist. De bevoegdheid van de rechtbank om de door partijen onderling getroffen regelingen deel te laten uitmaken van een beschikking is ook gebaseerd op artikel 819 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts¬vordering. Blijkens de Memorie van Toelichting bij Kamerstukken 30 145 brengt toepassing van dit wetsartikel voor partijen als voordeel dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT