Kort geding van Rechtbank Overijssel, 14 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/137020 / KG ZA 13-81

datum vonnis: 14 juni 2013

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

 1. [eiser sub 1],

  wonende te [plaats],

 2. [eiser sub 2],

  wonende te [plaats],

  eisers,

  advocaat: mr. J. Schutrups te Enschede,

  tegen

 3. [gedaagde sub 1],

  wonende te [plaats], [land],

 4. [gedaagde sub 2],

  wonende te [plaats],

  gedaagden,

  advocaat: mr. V.D. Gensch te Gronau, Duitsland.

  Partijen zullen hierna afzonderlijk als ‘[eiser sub 1]’, ‘[eiser sub 2]’, ‘[gedaagde sub 1]’ en ‘[gedaagde sub 2]’ worden aangeduid. Gedaagden zullen gezamenlijk ook worden aangeduid als ‘Extrablatt’ (in vrouwelijk enkelvoud).

 5. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding, inclusief producties

  - de door eisers ingediende aanvullende producties 16 tot en met 19

  - de pleitnota van eisers

  - de mondelinge behandeling

  1.2. Eisers hebben de dagvaarding ter zitting toegelicht. Extrablatt is eveneens in de gelegenheid gesteld om te reageren. De voorzieningenrechter heeft zich echter voldoende geïnformeerd geacht en de zitting beëindigd, nadat Extrablatt volhardde in haar standpunt om producties te overleggen die niet tijdig voor aanvang van de zitting waren overgelegd - waartegen eisers ook bezwaar hebben gemaakt - en de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze producties aldus buiten beschouwing worden gelaten. Meer specifiek heeft Extrablatt getracht de geweigerde producties alsnog ingelast te krijgen door de inhoud hiervan integraal voor te dragen, waarmee zij ook na diverse waarschuwingen niet wenste te stoppen. Ten slotte is vonnis bepaald.

 6. De feiten

  2.1. In deze zaak staat het navolgende vast.

  2.2. Eisers zijn gezamenlijk eigenaar van een pand aan het Willem Wilminkplein te Enschede. Voor de invulling van het pand zijn eisers in contact gekomen met Extrablatt, die in het pand een vestiging wilden exploiteren van de Duitse (franchise)horecaketen Extrablatt.

  2.3. Partijen zijn op 17 april 2012 een intentiehuurovereenkomst met elkaar aangegaan. Voor zover van belang zijn hierin onder meer de navolgende bepalingen opgenomen:

  (…)

  Huurder Extrablatt, vertegenwoordigd door de heer [gedaagde sub 1]

  Object Horeca(gedeelte) Willem Wilminkplein te Enschede

  (zie bijlage), ca. 440 m2 en terras ca. 175 m2.

  Huurtermijn 10 (tien) jaren

  Huuringangsdatum ¾ kwartaal 2013

  Huuropzegtermijn 12 maanden

  Einddatum 31 december 2023

  Verlengingsmogelijkheden éénmaal optie termijn 10 jaren en daarna telkens 5 jaren

  Aanvangshuur € 110.000,00 excl. btw

  Waarborgsom 3 mnd via bankgarantie of contant

  (…)

  Overige afspraken;

  a) Het gehuurde wordt casco verhuurd.

  b) Inrichtingplan nader overeen te komen

  2.4. Partijen hebben in april 2012 met elkaar gesproken over de precieze invulling van de ruimte, zoals de hoeveelheid vierkante meters die voor keuken, kantoor en opslag zouden worden gebruikt. Daarnaast hebben partijen aan een architect gevraagd een raam bespreekplan te maken.

  2.5. De indelingstekening was in juli 2012 voltooid, welke tekening eisers op 18 juli 2012 aan Extrablatt en de architect hebben toegezonden.

  2.6. Per e-mail van 20 juli 2012 hebben eisers Extrablatt verzocht om de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT